အခွန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သတ်သည့်ရုံးခွန်၊တံဆိပ်ခေါင်းခွန်နှုန်းများနှင့် အမှုတွဲမိတ္တူကူးခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေပါ သတ်မှတ်ထားသော မိတ္တူကူးခများအကြောင်း သိကောင်းစရာများ

အခွန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သတ်သည့်ရုံးခွန်၊တံဆိပ်ခေါင်းခွန်နှုန်းများနှင့် အမှုတွဲမိတ္တူကူးခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေပါ သတ်မှတ်ထားသော မိတ္တူကူးခများအကြောင်း သိကောင်းစရာများ

Pages