ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်စိတ်ကူး

“ကျွန်ုပ်တို့ဌာနသည် အလွန်ထိရောက်ကောင်းမွန်သော အခွန်စီမံ ခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများကို ရိုးသား ဖြောင့်မတ်စွာဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုခံရသည့် ခေတ်မီသောအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ရမည်”

OUR VISION

“We will be a modern organization that acts with integrity and is recognized internationally as a highly effective tax administration”

 

ကျွန်ုပ်တို့၏ခံယူထားသည့်တာဝန်

“ပြည်သူလူထု၏ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုအလို့ငှာ အခွန်ကိုအမြင့်မားဆုံး ရရှိစေရန်အတွက် စွမ်းရည် ပြည့်ဝသောဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းဖြင့် အခွန်ထမ်းများအနေဖြင့် နိုင်ငံသားကောင်းများပီပီ ဆန္ဒ အလျောက် အခွန်ပေးဆောင်လာစေရေး”

OUR MISSION

“To make taxpayers willingly pay tax as good citizens, by delivering quality service in order to maximize revenue for the people”

 

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်တာဝန်(၄)ရပ်

(က)  အခွန်ကောက်ခံရရှိမှုအမြင့်မားဆုံးဖြစ်စေရန်။

(ခ)   အခွန်အခြေကိုချဲ့ထွင်ရန်။

(ဂ)   လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုကိုတိုးတက်စေရန်နှင့် တိုးတက်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်။

(ဃ)   အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုခေတ်မီအောင် ဆောင်ရွက်ရန်။