ပင်စင်ငွေပေးမိန့်လွှာများတွင် QR Code စနစ်ဖြင့် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

, , , , , , ,

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာနနှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် ပူးပေါင်း၍ ပင်စင်ငွေပေးမိန့်လွှာများတွင် QR Code စနစ်ဖြင့် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက် ထားရှိမှုအ

Pages