သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချက်အလက်ထုတ်ပြန်သည့်စနစ် တိုးမြှင့်(Enhanced General Data Dissemination System- e-GDDS)

အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ခြင်း

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းစာရင်းအင်းစနစ် Open Data အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု မူဘောင်နှင့် Big Data အား အာဆီယံ အသိုက်အဝန်းစာရင်းအင်းစနစ်ဆိုင်ရာ တရားဝင်စာရင်းအင်းအတွက် တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန် ဒေသတွင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်

,

စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂၃) ရက်နေ့မှ (၂၅) ရက်နေ့အထိကျင်းပသည့် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းစာရင်းအင်းစနစ် Open Data အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု မူဘောင် နှင့် Big Data အား အာဆီယံအသိုက်အဝန်း စာရင်း

“Project of Strengthening the Capacity of Information Technology of Central Statistical Organization in Myanmar” အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ရေး ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် KOSTAT Delegations အဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပ

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့သည် Statistics Korea (KOSTAT) ၏ နည်းပညာအကူအညီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် “Project of Strengthening the Capacity of Information Technology of Central Statistical Organization in M

မွန်ပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဟင်္သာခန်းမတွင် မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၉) ရက် မော်လမြိုင်မြို့

        မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ  အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၉)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီတွင် မွန်ပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွ

ကရင်ပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမတွင် မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၈) ရက် ဘားအံမြို့

        မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ  အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၈) ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီတွင် ကရင်ပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမတွင် မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၅) ရက် ပဲခူးမြို့

       မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ  အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၅)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီတွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်းဒေသက

ကချင်ပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး မလိခခန်းမတွင် မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂) ရက် မြစ်ကြီးနားမြို့

           မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ  အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၂)ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ(၁:၀၀)နာရီတွင် ကချင်ပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်အစိ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမတွင် မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁) ရက် မန္တလေးမြို့

        မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ  အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ(၂:၃၀)နာရီတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်စုပေါင်းရုံးခန်းမတွင် မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၉) ရက် မကွေးမြို့

            မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ  အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၂၉)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီတွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ Rose Garden Hotel တွင် မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၇) ရက် ရန်ကုန်မြို့

              မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ  အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၁၇)ရက်နေ့၊ နံနက်(၉:၃၀)နာရီတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ Ro

ရှမ်းပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမတွင် မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၁) ရက် တောင်ကြီးမြို့

          မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ  အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၁၁)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီတွင် ရှမ်းပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်အစိုးရ

Pages