အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ရုံးကို (၁-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှစ၍ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနသို့ ပြောင်းရွှေ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

၅-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့နှင့် ၆-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့များတွင် နံနက် (၁၀း၀၀)နာရီ အချိန်၌ ကြားနာရန် ချိန်းဆိုထားသော အမှုစာရင်းများ

,

၅-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အကောက်ခွန်အယူခံမှု(၄)မှုနှင့် အကောက်ခွန်ပြန်လည်သုံးသပ်မှု(၁)မှု ကြားနာရန် ချိန်းဆိုထားသည့် အမှုစာရင်း

၂၀-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့နံနက် (၁၀:၀၀)အချိန်၌ ကြားနာရန် ချိန်းဆိုထားသော အမှုစာရင်းများ

အကောက်ခွန်အယူခံမှု(၄)မှုနှင့် အကောက်ခွန်ပြန်လည်သုံးသပ်မှု(၁)မှု ကြားနာရန် ချိန်းဆို ​​

နေပြည်တော်၊ မတ်လ ၁၁ 

၂၄-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့နံနက် (၁၀:၀၀)အချိန်၌ ကြားနာရန် ချိန်းဆိုထားသော အမှုစာရင်းများ

အကောက်ခွန်အယူခံမှု(၂)မှုနှင့် အကောက်ခွန်ပြန်လည်သုံးသပ်မှု(၅)မှု ကြားနာရန် ချိန်းဆို ​​

နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃

၂၃-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့နံနက် (၁၀:၀၀)အချိန်၌ ကြားနာရန် ချိန်းဆိုထားသော အမှုစာရင်းများ

အကောက်ခွန်အယူခံမှု(၂)မှုနှင့် အကောက်ခွန်ပြန်လည်သုံးသပ်မှု(၅)မှု ကြားနာရန် ချိန်းဆို ​​

နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၀

၂၀-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့နံနက်(၁၀:၀၀)အချိန်တွင် ကြားနာရန် ချိန်းဆိုထားသော အမှုစာရင်းများ

အကောက်ခွန်အယူခံမှု(၅)မှုနှင့် အကောက်ခွန်ပြန်လည်သုံးသပ်မှု(၂) ကြားနာရန် ချိန်းဆို ​​

နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၈

Pages