လစ်လပ်လျက်ရှိသော စိစစ်ရေးမှူး(၂) (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး(၂၀)နေရာနှင့် ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး(လစာနှုန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) (၄)နေရာ အတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဇူလိုင်လမှ စက်တင်ဘာလအထိ ဒုတိယသုံးလပတ်အတွက် ကိုဗစ်-၁၉ အသုံးစရိတ်အပါအဝင် အမှန်ရငွေနှင့် အသုံးစရိတ်စာရင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ နှင့်ဆက်စပ်သော အသုံးစရိတ်များအတွက် အခြားစာရင်းရှင်(OA)များဖြင့် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ အမှန်စာရင်း

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဧပြီလမှဇွန်လအထိ ပထမသုံးလပတ်အတွက် ကိုဗစ်-၁၉ အသုံးစရိတ် အပါအဝင် အမှန်ရငွေနှင့်အသုံးစရိတ်စာရင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် ဆက်စပ်သော အသုံးစရိတ်များအတွက် အခြားစာရင်းရှင် (OA)များဖြင့် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ အမှန်စာရင်း

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လအထိ (၆)လ၏ ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လအထိ ဒုတိယသုံးလပတ်အတွက် ကိုဗစ်-၁၉ အသုံးစရိတ်အပါအဝင် အမှန်ရငွေနှင့် အသုံးစရိတ်စာရင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ နှင့်ဆက်စပ်သော အသုံးစရိတ်များအတွက် အခြားစာရင်းရှင်(OA) များဖြင့် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ အမှန်စာရင်း

၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လအထိ (၆)လ၏ အောက်တိုဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ ပထမသုံးလပတ်အတွက် ကိုဗစ်-၁၉ အသုံးစရိတ်အပါအဝင် အမှန်ရငွေနှင့် အသုံးစရိတ်စာရင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉နှင့်ဆက်စပ်သော အသုံးစရိတ်များအတွက် အခြားစာရင်းရှင် (OA) များဖြင့် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ အမှန်စာရင်း

၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စုနှင့်တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များ၏ ဇူလိုင်လမှစက်တင်ဘာလအထိ စတုတ္ထသုံးလပတ်အတွက် ကိုဗစ်-၁၉ အသုံးစရိတ်အပါအဝင်အမှန်ရငွေနှင့်အသုံးစရိတ်စာရင်း၊ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်အလိုက် ပြုစုထားသော ကိုဗစ်-၁၉ သာမန်အသုံးစရိတ်စာရင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉နှင့် ဆက်စပ်သောအသုံးစရိတ်များအတွက် အခြားစာရင်းရှင်(OA) များဖြင့် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ အမှန်စာရင်း

Pages