၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စုနှင့်တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များ၏ ဇူလိုင်လမှစက်တင်ဘာလအထိ စတုတ္ထသုံးလပတ်အတွက် ကိုဗစ်-၁၉ အသုံးစရိတ်အပါအဝင်အမှန်ရငွေနှင့်အသုံးစရိတ်စာရင်း၊ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်အလိုက် ပြုစုထားသော ကိုဗစ်-၁၉ သာမန်အသုံးစရိတ်စာရင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉နှင့် ဆက်စပ်သောအသုံးစရိတ်များအတွက် အခြားစာရင်းရှင်(OA) များဖြင့် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ အမှန်စာရင်း

၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စုနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များ၏ဧပြီလမှ ဇွန်လအထိ တတိယသုံးလပတ်အတွက် COVID-19 အသုံးစရိတ်အပါအဝင် အမှန်ရငွေနှင့်အသုံးစရိတ်စာရင်း၊ ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်အလိုက်ပြုစုထားသော COVID-19 သာမန်အသုံးစရိတ်စာရင်းနှင့် ပထမသုံးလ ပတ်၊ဒုတိယသုံးလပတ်နှင့်တတိယသုံးလပတ်တို့အတွက် COVID-19 နှင့်ဆက်စပ်သောအသုံးစရိတ် များအတွက်အခြားစာရင်းရှင်(OA)များဖြင့်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေအမှန်စာရင်း

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လအထိ ဒုတိယသုံးလပတ်အတွက် COVID-19 အသုံးစရိတ်အပါအဝင် အမှန်ရငွေနှင့် အသုံးစရိတ်စာရင်း၊ COVID-19 နှင့်ဆက်စပ်သောအသုံးစရိတ်များအတွက် ငွေတိုက်ဦးစီးဌာနထံမှ လွှဲပြောင်းရယူပြီး အခြားစာရင်းရှင်(OA) အမှန်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေစာရင်းတို့ကိုတင်ပြခြင်း

Pages