၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော စိစစ်ရေးမှူး(၂) ရာထူး(၅၀)နေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လအထိ စတုတ္ထသုံးလပတ်အတွက် ကိုဗစ်-၁၉ အသုံးစရိတ်အပါအဝင် အမှန်ရငွေနှင့် အသုံးစရိတ်စာရင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉နှင့်ဆက်စပ်သော အသုံးစရိတ်များအတွက် အခြားစာရင်းရှင်(OA)များဖြင့် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ အမှန်စာရင်း

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အောက်တိုဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ တတိယသုံးလပတ်အတွက် ကိုဗစ်-၁၉ အသုံးစရိတ်အပါအဝင် အမှန်ရငွေနှင့် အသုံးစရိတ်စာရင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ နှင့်ဆက်စပ်သော အသုံးစရိတ်များအတွက် အခြားစာရင်းရှင်(OA) များဖြင့် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ အမှန်စာရင်း

လစ်လပ်လျက်ရှိသော စိစစ်ရေးမှူး(၂) (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး(၂၀)နေရာနှင့် ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး(လစာနှုန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) (၄)နေရာ အတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဇူလိုင်လမှ စက်တင်ဘာလအထိ ဒုတိယသုံးလပတ်အတွက် ကိုဗစ်-၁၉ အသုံးစရိတ်အပါအဝင် အမှန်ရငွေနှင့် အသုံးစရိတ်စာရင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ နှင့်ဆက်စပ်သော အသုံးစရိတ်များအတွက် အခြားစာရင်းရှင်(OA)များဖြင့် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ အမှန်စာရင်း

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဧပြီလမှဇွန်လအထိ ပထမသုံးလပတ်အတွက် ကိုဗစ်-၁၉ အသုံးစရိတ် အပါအဝင် အမှန်ရငွေနှင့်အသုံးစရိတ်စာရင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် ဆက်စပ်သော အသုံးစရိတ်များအတွက် အခြားစာရင်းရှင် (OA)များဖြင့် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ အမှန်စာရင်း

Pages