ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က)    ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ နှစ်စဉ် ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းများ နှင့်အတူ ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းအား ပြုစု ရေးဆွဲပြီး စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ဘဏ္ဍာရေး ကော်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့နှင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့တင်ပြနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ)     ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဌာန၊အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေစာရင်းများ နှင့်အတူ ပြည်ထောင်စု၏  နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေကြမ်းအား  ပြုစုရေးဆွဲပြီးစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ဘဏ္ဍာရေး ကော်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့နှင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့တင်ပြနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ဂ)     ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဌာန၊အဖွဲ့အစည်းများက အထွေထွေပိုလျှံရန်ပုံငွေသို့ အပ်နှံသည့် စာရင်းများနှင့် အထွေထွေပိုလျှံရန်ပုံငွေမှ လွှဲပြောင်းသုံးစွဲသည့်စာရင်းများကို ပြုစု၍ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးနှင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသို့ တင်ပြနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ)    ပြည်ထောင်စုနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များအကြား ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေကျင့်သုံး မှုများပိုမို ကောင်းမွန်စေရန်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆက်နွယ်မှုများ ပိုမိုအားကောင်းလာ စေရန် ၎င်းတို့နှင့်ဆက်စပ်နေသော ဘဏ္ဍာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(င)     ဝန်ကြီးဌာန၊အဖွဲ့အစည်းများမှ နှစ်စဉ်ရေးဆွဲ တင်ပြလာသော ရသုံးခန့်မှန်းခြေ ငွေစာရင်းတွင် ပါဝင်သည့် နိုင်ငံခြားငွေ ရငွေ၊ သုံးငွေစာရင်းများကို စိစစ်၍  နိုင်ငံခြား သုံးငွေ ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း(FE Budget) ကို ရေးဆွဲပြုစုခြင်း၊

(စ)     ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ သာမန်နှင့် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်များအပေါ် အခြေခံ ၍ လိုအပ်သော နိုင်ငံခြားသုံးငွေ သတ်မှတ်လျာထားချက်များ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပြည်ပ နိုင်ငံများမှပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း၊  အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသို့    နှစ်စဉ်ကြေးများပေးသွင်းခြင်း၊ပြည်ပမှချေးယူငွေများအတွက် အချိန်စေ့ရောက်သော အရင်း နှင့်အတိုးများအား ပေးချေနိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲခွင့်ပြုမိန့်များ ထုတ်ပေးခြင်း၊

(ဆ)   နိုင်ငံခြားသုံးငွေနှင့်ပတ်သက်၍ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ ညှိနှိုင်းလာသောကိစ္စများကို ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် လိုအပ်သည့်အခါ ညွှန်ကြားချက်များထုတ်ပြန်ပေးခြင်း၊

(ဇ)     မေခရိုစီးပွားရေးတည်ငြိမ်စေရန်နှင့် ရေရှည်တွင်  စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမည့် ဘဏ္ဍာရေးမူဝါဒ၊အသုံးစရိတ်မူဝါဒချမှတ်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံတော်ပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း များ၏  ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေ သုံးသပ်တင်ပြခြင်း၊

(ဈ)     EITI အစီရင်ခံစာ ရေးဆွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို အတည်ပြုခြင်း၊ အစီရင်ခံစာမူကြမ်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ EITI အစီရင်ခံစာကိုအတည်ပြုခြင်း၊ ပြည်သူသို့ထုတ်ပြန် ခြင်းတို့ကိုလည်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ EITI ဘုတ်အဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ထားသော အချိန် ဇယားနှင့်အညီဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပံ့ပိုးကူညီခြင်း

(ည)    စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ယူ  ဆောင်ရွက်ရသော ဘတ်ဂျက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ မစ်ရှင်များ အား နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်  ဆက်သွယ်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင် ရွက်ခြင်း၊

(ဋ)     မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေး စီမံခန့်ခွဲမှုခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းအားဦးဆောင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဌ)     ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း ၊ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းများအရ စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် အခါ အားလျော်စွာ လိုအပ်သော ညွှန်ကြားချက်များ၊ အမိန့် ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ထုတ် ပြန်ပေးခြင်း၊