ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်များ၊ မူဝါဒများ၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

ရည်မှန်းချက်

(က)     ဘတ်ဂျက်လိုငွေနှင့် ဂျီဒီပီအချိုးအား ၅ ရာခိုင်နှုန်းထက်မကျော်လွန်စေရန် တွက်ချက် ထားသည့် နှစ်လတ်ဘဏ္ဍာရေး မူဘောင်ကိုရေးဆွဲ၍  သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများသို့ အသုံးစရိတ်ဘောင်များ ခွဲဝေသတ်မှတ်ပေးရန်။

(ခ)       နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ရငွေနှင့် အသုံးစရိတ်တို့ကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ချက် မှုအရ ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ အခြေအနေကို တင်ပြရန်။

(ဂ)       ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေအခြေအနေကို ကြိုတင်သိရှိရသည့် အလျောက်လိုငွေပေါ်ပေါက် လာသည့်အခါ အချိန်မီဖြည့်တင်းပေးရေးအတွက်လိုအပ်သောအစီအစဉ်များကြိုတင် ပြုလုပ်၍ လုပ်ငန်းများ အရှိန်မပျက်လုပ်ဆောင်သွားရန်။

 

မူဝါဒ

         အသုံးစရိတ်မူဝါဒ

(က)     ပြည်သူလူထုအတွက် ချက်ချင်းလက်ငင်းအကျိုးပြုနိုင်သည့် အသုံးစရိတ်များကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်သုံးစွဲရန်နှင့် ထိရောက်အကျိုးရှိအောင် စနစ်တကျ စီမံကြီးကြပ် ဆောင်ရွက် ရန်။

(ခ)       စီမံကိန်းများအား ဦးစားပေးအဆင့်ခွဲခြား၍ လတ်တလော မလိုအပ်သေးသည့် စီမံကိန်းများကို ရွှေ့ဆိုင်းဆောင်ရွက်ရန်။