ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန

ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့မှုများ

ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့မှုများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်- 

(က)    ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်၊ ဒေသများ ၏ ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းများ သီးခြားရေးဆွဲဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက်တိုင်းဒေသကြီး နှင့်ပြည်နယ်အဆင့် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနရုံး(၁၄)ရုံးနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ် ခွင့်ရတိုင်း (၁)ရုံး၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ (၅)ရုံး တို့အား ၂၀၁၀ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တို့တွင် ရုံးဖွင့်လှစ်၍လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

(ခ)     အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၄၂/၈၆ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ထုံးလုပ် နည်းများအား စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးရုံး၏ ၁-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃၅/၂၀၁၇ ဖြင့် “ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း” အား ပြင်ဆင် ထုတ်ပြန်ခြင်း၊

(ဂ)     ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းကို ရေးဆွဲရာတွင် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ စတင်၍ ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့်ပူးပေါင်းပြီး နှစ်လတ်ဘဏ္ဍာရေး မူဘောင်ကိုရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။အဆိုပါမူဘောင်ကို အခြေခံ၍  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန များသို့  အသုံးစရိတ်ဘောင်သတ်မှတ်ပေးခြင်းနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အလိုက် လိုငွေအားဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက်ပြည်ထောင်စုမှထောက်ပံ့ပေးနိုင်မည့် ပမာဏကိုတွက်ချက်လျာထားခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့တွက်ချက်ရာတွင်၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၌ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်အလိုက်  စုစုပေါင်းလူဦးရေ(Total Population)၊ ဆင်းရဲမှုညွှန်းကိန်း           (Poverty Index) နှင့်လူတစ်ဦးချင်း၏ ပျမ်းမျှအသားတင် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုး(Per Capita GDP) စသည့် ညွှန်းကိန်း(၃)ခုကို အသုံးပြု၍တွက်ချက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခု၊ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၌မြေဧရိယာ အကျယ်အဝန်း၊ တစ်ဦးကျအခွန် ကောက်ခံမှုနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အလိုက် စုစုပေါင်းလူဦးရေတွင်ပါဝင်သောမြို့ပြလူဦးရေအချိုးစသည့်ညွှန်းကိန်း(၃)ခုကိုထပ်တိုး၍ တွက်ချက်ခဲ့ပါသည်။

(ဃ)    ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် နိုင်ငံတော်ပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ သာမန်အသုံးစရိတ် စာရင်းတွင် အသုံးပြုမည့် ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်အမှတ်အသားစာအုပ်အား ၂၀၁၆ ခုနှစ် အတွင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

(င)     ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပြည်ထောင်စုမှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် များသို့ အခွန်ဝေစုများခွဲဝေပေးရာတွင် သမဝါယမကဏ္ဍနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတို့မှ ကောက်ခံရရှိသော အခွန်များကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ပေးသော အချိုးအတိုင်း ခွဲဝေပေးခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံပိုင်အခန်းကဏ္ဍမှ ကောက်ခံရရှိသော အခွန် များကို နှစ်လတ်ဘဏ္ဍာရေးမူဘောင်ဖြင့် တွက်ချက်ထားသည့်အတိုင်း တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ခွဲဝေပေးခဲ့ပါသည်။

(စ)     ဝန်ကြီးဌာန (၃၄) ခု ၏ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်အတွင်း မူလခန့်မှန်းခြေ၊ ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေ၊ ရှေ့ပြေးအမှန် စာရင်းများမှ ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း၊ ကနဦး သုံးသပ်မှုအတွက် ရွေးချယ်ထားသော Pilot Ministry (၅) ခုဖြစ်သည့် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနတို့၏ ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်း အချက် အလက်များကို လေ့လာ၍ ယင်းဝန်ကြီးဌာနများတွင် အပြောင်းအလဲအများဆုံးဖြစ်သော ဦးစီးဌာနများအား ရွေးချယ်၍ ဆန်းစစ်မှုပြုလုပ်ခြင်း၊ တွေ့ရှိချက်များအား ရှင်းလင်း တင်ပြ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကမ္ဘာ့ဘဏ် Budget  Analysis  Mission နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(ဆ)    မြန်မာနိုင်ငံ၏ အစိုးရဘဏ္ဍာရေးစာရင်းအင်းများ စုစည်းတင်ပြခြင်းတို့အား နိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ  ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊  ၂၀၁၂-၂၀၁၃  ခု၊  ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ နှစ်စဉ်ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များအား အစီရင်ခံတင်ပြသည့် GFSM 2014 အပြီးသတ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ IMF (GFS) မှ GFS Advisor  နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

(ဇ)     ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မှစ၍ ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းဆိုင်ရာ အချက် အလက် များစာစောင် (Citizen”s Budget) အား (၂၈-၉-၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ပါသည်။

(ဈ)    မြန်မာနိုင်ငံ၏ အစိုးရအသုံးစရိတ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (ဒုတိယအဆင့်) (Fiscal space for Public services and growth) လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်သော ပြည်သူ့ အကျိုးပြု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်သည့် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ငွေလုံး ငွေရင်းအသုံးစရိတ်များ ထိရောက်မှုတိုးမြင့်စေခြင်း၊ နိုင်ငံတော်ပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ပိုမိုတိုးတက်လာစေခြင်း၊မြန်မာနိုင်ငံ၏အခွန်စနစ် ခိုင်မာအားကောင်းလာ စေခြင်း၊ ပြည်သူ့ကြွေးမြီကဏ္ဍနှင့်  နှစ်လတ်ဘဏ္ဍာရေးမူဘောင်  ပိုမိုခိုင်မာလာ စေခြင်းစသည့်ကဏ္ဍ (၅) ခုအား သုံးသပ်ချက်များ ဆောင်ရွက်ရာ၌ တွေ့ရှိခဲ့သည့် တွေ့ရှိသုံးသပ် ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(ည)    Mini Data Center ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက် Raised Floor တည်ဆောက် ခြင်း၊ လုံခြုံရေးစနစ်ထားရှိခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီးရရှိမှုတိုင်းတာခြင်း၊ Survey ပြုလုပ်ခြင်း တို့အား FPT Information System ကုမ္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။