ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏

မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်များနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

မူဝါဒ

  • ပြည်သူကို ဗဟိုပြု၍ အားလုံးပါဝင်နိုင်သော အစဉ်အဆက်မပြတ် တိုးတက်သည့် နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရာတွင် ထိရောက်စွာ အထောက်အကူပြုရန်။

ရည်မှန်းချက်များ

  • နိုင်ငံတော်၏ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နှစ်စဉ်စီမံကိန်းများ၊ ကာလတိုစီမံကိန်းများ နှင့် နှစ်ရှည် ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများကို ရေးဆွဲရာတွင် ပြည်သူကို ဗဟိုပြု၍ ဆောင်ရွက်ရေး၊
  • တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များအကြား အချိုးကျမျှတမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေမည့် အမျိုးသား စီမံကိန်းများကို ရေးဆွဲအဆိုပြု တင်ပြရေး၊
  • နိုင်ငံပိုင်အခန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းများကို နိုင်ငံတော်မှ ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒ များနှင့်အညီ အဆိုပြုလျာထားနိုင်ရေး၊
  • နိုင်ငံတော်၏ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအား ပကတိအခြေအနေကို ထင်ဟပ်ဖော်ပြ နိုင်သည့် အညွှန်းကိန်းများဖြင့် ဖော်ပြစိစစ်နိုင်ရေး။

လုပ်ငန်းစဉ်များ

(က) နိုင်ငံတော်၏ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နိုင်ငံတော်၏ မူဝါဒအပေါ် အခြေခံသည့် ဦးစားပေး အစီအစဉ်များဖြင့် အမျိုးသားစီမံကိန်းများ ရေးဆွဲလျာထားရန် အဆို ပြုခြင်း၊
(ခ)   ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး ရရှိခံစားနိုင်မည့် လူမှုစီးပွား နယ်ပယ်အသီးသီး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံပိုင်အခန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များရေးဆွဲ၍ လျာထား ရန် အဆိုပြုခြင်း၊
(ဂ)   အမျိုးသားစီမံကိန်းများနှင့် နိုင်ငံပိုင်အခန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲရာ တွင် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များအကြား ဘက်ညီမျှတစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အထောက်အကူပြု လုပ်ငန်းစီမံချက်များ ဖြစ်ပေါ်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ)  အမျိုးသားစီမံကိန်းရေးဆွဲရာတွင် ကဏ္ဍများအချင်းချင်း၊ ဒေသန္တရများအချင်းချင်း နှင့် ကဏ္ဍနှင့် ဒေသန္တရများအချင်းချင်း ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်အားကောင်းစေရေးအတွက် အစီအစဉ်များ ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။