အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေ

AttachmentSize
PDF icon ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေ605.34 KB
PDF icon ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေ589.07 KB
PDF icon ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေ1.71 MB
PDF icon ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ (၆) လ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေ797.34 KB
PDF icon ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေ362.03 KB
PDF icon ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေ837.86 KB
PDF icon ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေ8.77 MB
PDF icon ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ (ဧပြီလ မှ စက်တင်ဘာလ) အထိ ၆ လ အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ9.6 MB
PDF icon ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေ7.5 MB
PDF icon ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေ7.57 MB
PDF icon ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေ588.98 KB
PDF icon ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေ601.76 KB
PDF icon ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေ625.2 KB
PDF icon ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေ513.98 KB