ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် တင်ပြချက်၊ အစီရင်ခံစာများ

AttachmentSize
PDF icon ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ပထမ (၆) လပတ် အစီရင်ခံစာ24.64 MB
PDF icon ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ16.1 MB
PDF icon ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ပထမ (၆) လပတ် အစီရင်ခံစာ23.56 MB
PDF icon ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆) လ အမျိုးသားစီမံကိန်း အစီရင်ခံစာ23.54 MB
PDF icon ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ17.03 MB
PDF icon ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဒုတိယ(၆)လပတ် အစီရင်ခံစာ 28.77 MB
PDF icon ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ပထမ(၆)လပတ် အစီရင်ခံစာ 17.36 MB
PDF icon ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ19.36 MB
PDF icon ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဒုတိယ (၆) လပတ် အစီရင်ခံစာ20.39 MB
PDF icon ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ပထမ (၆) လပတ် အစီရင်ခံစာ19.83 MB
PDF icon ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ36.7 MB
PDF icon ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဒုတိယ (၆) လပတ် အစီရင်ခံစာ30.63 MB
PDF icon ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ပထမ (၆) လပတ် အစီရင်ခံစာ22.54 MB
PDF icon ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ35.78 MB
PDF icon ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဒုတိယ (၆) လပတ် အစီရင်ခံစာ6.39 MB
PDF icon ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ပထမ (၆)လပတ် အစီရင်ခံစာ30.57 MB
PDF icon ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ46.87 MB
PDF icon ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဒုတိယ (၆) လပတ် အစီရင်ခံစာ12.61 MB
PDF icon ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ပထမ (၆)လပတ် အစီရင်ခံစာ4.18 MB
PDF icon ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ17.84 MB
PDF icon ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဒုတိယ (၆) လပတ် အစီရင်ခံစာ359.63 KB
PDF icon ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ပထမ (၆) လပတ် အစီရင်ခံစာ648.71 KB
PDF icon ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေ တင်ပြချက် အစီရင်ခံစာ17.12 MB