ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန

ရုံးအမှတ်(၁)၊ နေပြည်တော်

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန

ရုံးအမှတ်(၁) နေပြည်တော်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ဖုန်း     +၉၅-၆၇-၄၀၇၀၈၅
ဖက်(စ်)+၉၅-၆၇-၄၀၇၀၈၄