ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ လက်ရှိရုံးများဖွင့်လှစ်ထားရှိမှုမှာ-

 • စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) .................................. ၁
   
 • တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်စီမံကိန်းဦးစီးရုံး ......................... ၁၅
   
 • ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ/တိုင်းစီမံကိန်းဦးစီးရုံး .............. ၆
   
 • တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ခွဲစီမံကိန်းဦးစီးရုံး ......................... ၃
   
 • ခရိုင်စီမံကိန်းရုံး ................................................................ ၇၄
   
 • မြို့နယ်စီမံကိန်းရုံး ........................................................... ၃၂၇