ဒုတိယဉီးစီးမှူးများ လုပ်ငန်းခွင်ဝင် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အခြေခံသင်တန်းဆင်းပွဲ

, , , , ,

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယဉီးစီးမှူးများ၏  လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အခြေခံသင်တန်းဆင်းပွဲကို ၂၇-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင်

မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲမှုပထမအကြိမ်ကွင်းဆင်းကောက်ယူမှု အခြေအနေလေ့လာဆန်းစစ်မှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

, ,

၂၅-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲမှု ပထမအကြိမ်ကွင်းဆင်း၍ လေ့လာ ဆန်းစစ်မှုရလဒ်အပေါ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို

2008 SNA ၏သဘောတရားမူဘောင်နှင့် Supply and Use Tables ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ စတုတ္ထအကြိမ်ကျင်းပ

,

2008 SNA ၏သဘောတရားမူဘောင်နှင့် Supply and Use Tables ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ စတုထ္တအကြိမ်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်

2008 SNA ၏ သဘောတရား၊မူဘောင်နှင့် Supply and Use Tables ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ တတိယအကြိမ်ကျင်းပ

, ,

2008 SNA ၏ သဘောတရား၊မူဘောင်နှင့် Supply and Use Tables ရေးဆွဲခြင်း ဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ တတိယအကြိမ်ကို၂၀၁၉ ခုနှစ်

ဒုတိယဉီးစီးမှူးများ လုပ်ငန်းခွင်ဝင် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အခြေခံသင်တန်းဖွင့်ပွဲ

,

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယဉီးစီးမှူးများ၏ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အခြေခံသင်တန်းဖွင့်ပွဲကို

2008 SNA ၏ သဘောတရား၊မူဘောင်နှင့် Supply and Use Tables ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

, ,

2008 SNA ၏ သဘောတရား၊မူဘောင်နှင့် Supply and Use Tables ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို  ၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ  ၁၉ ရက် မှ

Pages