၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ Knowledge Sharing အစီအစဉ်

,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ Knowledge Sharing အစီအစဉ်ကို ၈-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ (၁၃:၀၀) နာရီ

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ Knowledge Sharing အစီအစဉ်

,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ Knowledge Sharing အစီအစဉ်ကို ၁-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ (၁၃:၀၀) နာရီ

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါ်သန်းသန်းလင်းက ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အလျင်အမြန်အကျိုးရရှိနိုင်မည့် စီမံကိန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ဦးဆောင်ကျင်းပ

,

၂၀၂၂-၂၀၂၃   ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်   လျာထားဆောင်ရွက်နေသည့်   အလျင်အမြန်  အကျိုးရရှိ နိုင်မည့်  စီမံကိန်းများနှင့်   စပ်လျဉ်းသည့်ညှိနှိုင်း

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၂၆) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ Knowledge Sharing အစီအစဉ်

,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ Knowledge Sharing အစီအစဉ်ကို ၂၆-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့၊ နေ့လည် (၁၃:၀၀)

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ(၁၂)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပခြင်း

,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ

ငွေစာရင်းထိန်းသိမ်းရေးနည်းလမ်းသင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

, ,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ငွေစာရင်းထိန်းသိမ်းရေးနည်းလမ်းသင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကို

ငွေစာရင်းထိန်းသိမ်းရေးနည်းလမ်းသင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ငွေစာရင်းထိန်းသိမ်းရေးနည်းလမ်းသင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၁) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ SNA 2008 ကူးပြောင်းမှုဆိုင်ရာ ပထမအဆင့် လုပ်ငန်းခွင် သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ SNA 2008 ကူးပြောင်းမှုဆိုင်ရာ ပထမအဆင့် လုပ်ငန်းခွင် သင်တန်းဖွင့်ပွဲ

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၃၁) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေ (ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်) စိစစ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကြိုတင်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေ (ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်)

Pages