အမျိုးသားစီမံကိန်းများ

AttachmentSize
PDF icon ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း - မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ17.64 MB
PDF icon ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း နောက်ဆက်တွဲ (၂) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လျာထားချက်များ6.68 MB
PDF icon ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း နောက်ဆက်တွဲ (၃) ကဏ္ဍအလိုက် ရည်မှန်းချက်များ3.36 MB
PDF icon ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း နောက်ဆက်တွဲ (၁) ကဏ္ဍအလိုက်မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်945 KB
PDF icon ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း နောက်ဆက်တွဲ (၂) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လျာထားချက်များ5.24 MB
PDF icon ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း နောက်ဆက်တွဲ (၃) ကဏ္ဍအလိုက် ရည်မှန်းချက်များ1.36 MB
PDF icon ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေ၏ နောက်ဆက်တွဲများ 10.45 MB