အမေရိကန်သံရုံးမှ ဒုတိယအတွင်းဝန် Ms. Kelly Tek ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ( ၂၂ ) ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရသုံး မှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂၆)၊  အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်က

Gender Response Budgeting Statement ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရန်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ World Bank ၊ UN Women၊ EU တို့မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု

,

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၃) ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန ၊ ရုံးအမှတ်(၂၆) ၊  အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီး

IMF, Capacity Development Office in Thailand (CDOT) အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း

,

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၇) ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဉီးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂၆)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဉီးစီးဌာန မ

Asia Foundation နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဉီးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂၆)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဉီးစီး ဌာနမှ

Pages