မြန်မာနိုင်ငံ၏ အစိုးရအသုံးစရိတ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးတာဝန်ယူမှုဆိုင်ရာ အကဲဖြတ် သုံးသပ်ချက်အစီရင်ခံစာ၂၀၂၀(Public Expenditure and Financial Accountability - PEFA Assessment Report 2020)

စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ပြုပြင်ပြောင်း လဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်အား အခြား သက်ဆိုင်ရာ ဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ် အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အ

Pages