ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ရုံး

Revenue Appellate Tribunal Logo

ဆက်သွယ်ရန်

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန၊ အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ရုံးအား အောက်ဖော်ပြပါ လိပ်စာအတိုင်း ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ရုံး

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန

ရုံးအမှတ် (၄၆) ၊ နေပြည်တော်

ဖုန်း - ၀၆၇ - ၄၃၀၁၇၁