၅-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့နှင့် ၆-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့များတွင် နံနက် (၁၀း၀၀)နာရီ အချိန်၌ ကြားနာရန် ချိန်းဆိုထားသော အမှုစာရင်းများ

,

၅-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အကောက်ခွန်အယူခံမှု(၄)မှုနှင့် အကောက်ခွန်ပြန်လည်သုံးသပ်မှု(၁)မှု ကြားနာရန် ချိန်းဆိုထားသည့် အမှုစာရင်း

၆-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အကောက်ခွန်အယူခံမှု(၃)မှုနှင့် အကောက်ခွန်ပြန်လည်သုံးသပ်မှု(၂)မှု ကြားနာရန် ချိန်းဆိုထားသည့် အမှုစာရင်း

နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၂၇

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းတင်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များမှ ၅-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့နှင့် ၆-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့များတွင် နံနက် (၁၀:၀၀)အချိန်၌ အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ရုံး၊ ရုံးအမှတ်(၄၆)၊ နေပြည်တော်တွင် ရုံးထိုင်ပြီး အထက်ဖော်ပြပါဇယားများအတိုင်း ကြားနာစစ်ဆေးသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည်။