ရန်ကုန်မြို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများ၏လက်လီစျေးနှုန်းများ

(က)ဆန်စျေးနှုန်းများ

ကျပ်/ပြည်
စဉ် အမျိုးအမည်
၂၆-၉-၂၀၂၂
၂၇-၉-၂၀၂၂
၂၈-၉-၂၀၂၂
၂၉-၉-၂၀၂၂
၃၀-၉-၂၀၂၂
၁။ ဆန်(ဧည့်မထ အလတ်စား)အဟောင်း ၂၁၀၀ ၂၁၀၀ ၂၁၀၀ ၂၁၀၀ ၂၁၀၀
၂။ ဆန်(ပေါ်ဆန်းမွှေး အလတ်စား)အဟောင်း ၂၉၀၀ ၂၉၀၀ ၂၉၀၀ ၂၉၀၀ ၂၉၀၀

ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့

(ခ)စားသုံးဆီစျေးနှုန်းများ

ကျပ်/ပိဿာ
စဉ် အမျိုးအမည်
၂၆-၉-၂၀၂၂
၂၇-၉-၂၀၂၂
၂၈-၉-၂၀၂၂
၂၉-၉-၂၀၂၂
၃၀-၉-၂၀၂၂
၁။ မြေပဲဆီ(ရှယ်)အမေထွား ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၄၅၀၀ ၁၄၅၀၀
၂။ မြေပဲဆီ(အလတ်စား) ၁၄၀၀၀ ၁၄၀၀၀ ၁၄၀၀၀ ၁၄၀၀၀ ၁၄၀၀၀
၃။ နှမ်းဆီ(နှမ်းဦးရည်သန့်) ၁၄၀၀၀ ၁၄၀၀၀ ၁၄၄၀၀ ၁၄၄၀၀ ၁၄၄၀၀
၄။ စားအုန်းဆီ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့

(ဂ) ပဲစျေးနှုန်းများ

ကျပ်/ပိဿာ
စဉ် အမျိုးအမည်
၂၆-၉-၂၀၂၂
၂၇-၉-၂၀၂၂
၂၈-၉-၂၀၂၂
၂၉-၉-၂၀၂၂
၃၀-၉-၂၀၂၂
၁။ ကုလားပဲခြမ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀
၂။ ပဲနီလေး(မြန်မာ) ၈၀၀၀ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀
၃။ ပဲကြီး ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ ၆၀၀၀
၄။ စား‌တော်ပဲ ၇၅၀၀ ၇၅၀၀ ၇၅၀၀ ၇၅၀၀ ၇၅၀၀

ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့

(ဃ) စားဖိုဆောင်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများ

ကျပ်/ပိဿာ
စဉ် အမျိုးအမည်
၂၆-၉-၂၀၂၂
၂၇-၉-၂၀၂၂
၂၈-၉-၂၀၂၂
၂၉-၉-၂၀၂၂
၃၀-၉-၂၀၂၂
၁။ ငရုတ်သီးခြောက်(အပု) ၂၄၀၀၀ ၂၄၀၀၀ ၂၄၀၀၀ ၂၄၀၀၀ ၂၄၀၀၀
၂။ ကြက်သွန်ဖြူ(ဥတစ်လုံး) ၉၀၀၀ ၉၀၀၀ ၉၀၀၀ ၉၀၀၀ ၉၀၀၀
၃။ ကြက်သွန်နီ(မြစ်သား/အလုံးကြီး) ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀
၄။ အာလူး(အလုံးကြီး) ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ ၂၈၀၀ ၂၈၀၀

ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့

(င) သားငါး ၊ပုစွန်စျေးနှုန်းများ

ကျပ်/ပိဿာ
စဉ် အမျိုးအမည်
၂၆-၉-၂၀၂၂
၂၇-၉-၂၀၂၂
၂၈-၉-၂၀၂၂
၂၉-၉-၂၀၂၂
၃၀-၉-၂၀၂၂
၁။ ကြက်သား CP(အကောင်လိုက်) ၇၀၀၀ ၇၀၀၀ ၇၀၀၀ ၇၀၀၀ ၇၀၀၀
၂။ ဝက်သား(ပေါင်သား) ၁၄၀၀၀ ၁၄၀၀၀ ၁၄၀၀၀ ၁၄၀၀၀ ၁၄၀၀၀
၃။ အမဲသား(အရိုးလွတ်) ၁၆၀၀၀ ၁၆၀၀၀ ၁၆၀၀၀ ၁၆၀၀၀ ၁၆၀၀၀
၄။ ဆိတ်သား(အရိုးလွတ်) ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀
၅။ ငါးခူ(ရေချို/အလတ်စား) ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၆၀၀၀ ၁၆၀၀၀ ၁၆၀၀၀
၆။ ငါးကျည်း(အလတ်စား) ၁၇၀၀၀ ၁၇၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀
၇။ ငါးသ‌လောက်(အကောင်လိုက်/အလတ်စား) ၂၆၀၀၀ ၂၆၀၀၀ ၂၆၀၀၀ ၂၆၀၀၀ ၂၆၀၀၀
၈။ ငါးကြင်း(အကောင်လိုက်/အလတ်စား) ၈၅၀၀ ၈၅၀၀ ၈၅၀၀ ၈၅၀၀ ၈၅၀၀
၉။ ငါးမြစ်ချင်း(အကောင်လိုက်/အလတ်စား) ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀
၁၀။ ပုစွန်ထုပ်(လတ်/၁၃ စင်တီမီတာ) ၂၈၀၀၀ ၂၈၀၀၀ ၂၈၀၀၀ ၂၈၀၀၀ ၂၈၀၀၀
၁၁။ ပုစွန်ကျော့(၄ စင်တီမီတာ) ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀

ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့

(စ) ရွှေစျေးနှုန်းများ(ရန်ကုန်)

ကျပ်/ကျပ်သား
စဉ် အမျိုးအမည်
၂၆-၉-၂၀၂၂
၂၇-၉-၂၀၂၂
၂၈-၉-၂၀၂၂
၂၉-၉-၂၀၂၂
၃၀-၉-၂၀၂၂
၁။ ရွှေ (၂၄ ကာရက်) ၁၉၃၂၀၀၀ ၁၉၂၈၀၀၀ ၁၉၁၇၀၀၀ ၁၉၃၈၀၀၀ ၁၉၆၁၀၀၀

ဇာစ်မြစ်-ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

(ဆ) ငွေလဲလှယ်နှုန်းများ(အမေရိကန်ဒေါ်လာ)

ကျပ်/တစ်ယူနစ်
စဉ် အမျိုးအမည်
၂၆-၉-၂၀၂၂
၂၇-၉-၂၀၂၂
၂၈-၉-၂၀၂၂
၂၉-၉-၂၀၂၂
၃၀-၉-၂၀၂၂
ဝယ်စျေး ရောင်းစျေး ဝယ်စျေး ရောင်းစျေး ဝယ်စျေး ရောင်းစျေး ဝယ်စျေး ရောင်းစျေး ဝယ်စျေး ရောင်းစျေး
၁။ ကောင်တာငွေလဲနှုန်း ၂၀၉၇ ၂၁၀၅ ၂၀၉၆ ၂၁၀၄ ၂၀၉၈ ၂၁၀၄ ၂၀၉၇ ၂၁၀၅
၂။ ပြင်ပငွေလဲနှုန်း ၂၁၁၀.၂ ၂၁၄၇.၉ ၂၁၂၇.၇ ၂၁၂၀.၃
၃။ ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းငွေလဲနှုန်း ၂၁၀၀ ၂၁၀၀ ၂၁၀၀ ၂၁၀၀

ဇာစ်မြစ်-မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်

(ဇ)ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်စျေးနှုန်းများ

ကျပ်/ဂါလံ
စဉ် အမျိုးအမည် ၂၆-၉-၂၀၂၂ ၂၇-၉-၂၀၂၂ ၂၈-၉-၂၀၂၂ ၂၉-၉-၂၀၂၂ ၃၀-၉-၂၀၂၂
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
ဒီဇယ်
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
ဒီဇယ်
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
ဒီဇယ်
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
ဒီဇယ်
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
ဒီဇယ်
၁။ ရန်ကုန် ၉၆၇၅ ၁၁၉၀၃ ၉၃၁၅ ၁၁၄၃၀ ၉၄၉၅ ၁၁၄၃၀ ၉၄၀၅ ၁၁၃၆၃ ၉၂၇၀ ၁၁၅၈၈
၂။ ပျဉ်းမနား ၉၈၅၅ ၁၂၄၈၈ ၉၄၉၅ ၁၂၀၁၅ ၉၆၇၅ ၁၂၀၁၅ ၉၅၈၅ ၁၁၉၄၈ ၉၄၅၀ ၁၂၁၅၀
၃။ လယ်ဝေး ၉၈၅၅ ၁၂၄၈၈ ၉၄၉၅ ၁၂၀၁၅ ၉၆၇၅ ၁၂၀၁၅ ၉၅၈၅ ၁၁၉၄၈ ၉၄၅၀ ၁၂၁၅၀
၄။ တပ်ကုန်း ၉၈၅၅ ၁၂၄၈၈ ၉၄၉၅ ၁၂၀၁၅ ၉၆၇၅ ၁၂၀၁၅ ၉၅၈၅ ၁၁၉၄၈ ၉၄၅၀ ၁၂၁၅၀

ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့

*မှတ်ချက်-ရန်ကုန်မြို့၏ ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းမှာ ရိုးရိုးဒီဇယ်ဈေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်

ပျဉ်းမနားမြို့၊ လယ်ဝေးမြို့နှင့် တပ်ကုန်းမြို့တို့၏ ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများမှာ အဆင့်မြင့်ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများ ဖြစ်ပါသည်။