ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့

ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ နေပြည်တော်

CSO Logo

 
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ.

ရုံးအမှတ်(၃၂) နေပြည်တော်
ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ဖုန်း      +၉၅ - ၆၇ - ၄၀၆၃၂၈
ဖက်(စ်)  +၉၅ - ၆၇ -၄၀၆၁၅၁၊