ပင်စင်ဦးစီးဌာန

နိဒါန်း

၁။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ နိုင်ငံ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းမှ အငြိမ်းစားယူကြသည့်အခါ ဥပဒေပါအကျိုး ခံစားခွင့်များဖြစ်သည့် “ပင်စင်လစာနှင့်လုပ်သက်ဆုငွေ” တို့ကို နိုင်ငံတော်မှ ပြန်လည်ချီးမြှင့်လျက် ရှိပါသည်။ ချီးမြှင့်ရာတွင် အငြိမ်းစားအကျိုးခံစားခွင့်များကို ပင်စင်ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်၊ ရည်မှန်းချက်နှင့် မူဝါဒများမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က) ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ အဓိကတာဝန်

(၁) ရေရှည်တွင် တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် အမျိုးသားပင်စင်စနစ် ပေါ်ပေါက်ကျင့်သုံးနိုင်ရေးအတွက် ပင်စင်စနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၂) ဦးစီးဌာနများ၏ အငြိမ်းစားယူသူ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ ခံစားခွင့်ရှိသည့်ပင်စင်နှင့် လုပ်သက်ဆုငွေ စိစစ်အတည်ပြုခြင်းနှင့် ငွေပေးမိန့်ထုတ်ပြန်၍ ပင်စင်စားထုတ်ယူလိုသော မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲ များသို့ ပေးပို့ခြင်း၊

(၃) နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် စည်ပင်သာယာရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ အငြိမ်းစားယူသူ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ ခံစားခွင့်ရှိသော ပင်စင်နှင့်လုပ်သက်ဆုငွေကို စိစစ်အတည်ပြု၍ ပင်စင်စာရင်းစစ် အစီရင်ခံစာနှင့် ထောက်ခံစာ ထုတ်ပြန်၍ ၎င်းဌာနများသို့ ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်း၊

(၄) ဦးစီးဌာနများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ဝန်ထမ်းအငြိမ်းစားများ၏ တစ်လုံးတည်းပင်စင်လဲလှယ်ခြင်း ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(၅) ပင်စင်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အကျိုးခံစားခွင့်၊ လျှောက်ထားမှုပုံစံ၊ လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထား၊ တွက်ချက်မှု ပုံသေနည်းစသဖြင့် ပင်စင်ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများအား သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းအသိပေး ဖြန့်ဝေခြင်း၊

(၆) ပင်စင်ဆိုင်ရာမူဝါဒများအား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ အတည်ပြုနိုင်ရန် ပင်စင်ဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) သို့ တင်ပြခြင်း၊ အတည်ပြုချက်ရယူခြင်း၊

(၇) ပင်စင်ဆိုင်ရာ စာရင်းမှန်ကန်စေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၈) IT အသုံးချမှုနှင့် Data Communication Network ၊ Website နှင့် ပင်စင်စီမံခန့်ခွဲရေးအတွက် မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းခြင်းစနစ်အား ICT နည်းပညာကို အခြေခံ၍ ပင်စင် Database ထူထောင်ခြင်း၊

(၉) ပင်စင်အကျိုးခံစားခွင့်ပြုသည့်လုပ်ငန်းအား စာရွက်စာတမ်းကို အခြေခံသည့် စနစ်မှ ICT ကို အခြေခံ၍ တွက်ချက်ခွင့်ပြုသည့်စနစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်း။

(ခ) ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်

(၁) အစိုးရအတွက် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးအား လျော့ကျစေရန်နှင့် ရေရှည်တွင်တည်တံ့ ခိုင်မြဲသည့် ပင်စင်စနစ်ဖြစ်ပေါ်စေရန် မြန်မာနိုင်ငံ လက်ရှိနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ပင်စင်စနစ်အား အခြားသော ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနည်းတူ ရန်ပုံငွေကို အခြေခံ၍ ခံစားခွင့်ပြုသည့်စနစ် (Funded Defined Contribution System) သို့ ပြောင်းလဲရန်၊

(၂) ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေ (Central Provident Fund - CPF) သို့ ထူထောင်ပြီးရေရှည် တွင် အစိုးရကဏ္ဍသာမက ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့် ဝန်ထမ်းများကိုပါ လွှမ်းခြုံနိုင်မည့် အမျိုးသားပင်စင်စနစ် (National Pension System) သို့ မျှော်မှန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊

(၃) ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအတွက် ပင်စင်နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအား Regulatory Role အရ ဆောင်ရွက်ရန်၊

(၄) စနစ်ဟောင်းနှင့်စနစ်သစ် တပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့်အခြေခံ အဆောက်အအုံ IT နည်းပညာအဆောက်အအုံ၊ လူသားအရင်းအမြစ် ပြုစုပျိုးထောင်မှုများ၊ ပင်စင်နှင့်အဖွဲ့အစည်း၏ အခန်းကဏ္ဍအား မြှင့်တင်ရန်။

(ဂ) ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ မူဝါဒများ

(၁) လက်ရှိနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းပင်စင်စနစ်အား ပိုမိုထိရောက်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီး မှီခိုအားထားနိုင်သည့် အမျိုးသားပင်စင်စနစ် ဖြစ်ပေါ်စေရန်၊

(၂) ဝန်ထမ်းတို့၏ ဘဝနောင်ရေးအတွက် ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေကို အခြေခံ၍ ခံစားခွင့် ပြုသည့်စနစ်သို့ ပြောင်းလဲရန်၊

(၃) အငြိမ်းစားလစာများပေးအပ်ရာတွင် ဘဏ္ဍာရေးအရ ရေရှည်ခံနိုင်ဝန်အား ရှိစေရေးအတွက် အလေးပေးဆောင်ရွက်ရန်။

(ဃ) ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ ဆောင်ပုဒ်များ

(၁) “ပင်စင်စားအရေး အကျိုးမျှော်တွေး စေတနာဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေး”။

(၂) “ဝန်ထမ်းနောင်ရေးစိတ်အေးဖို့ ရန်ပုံငွေစနစ်(CPF) ကို ထူထောင်စို့”။

(င) ရရှိမည့်အကျိုးကျေးဇူး (Outcome)

အမျိုးသားပင်စင်စနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးစီမံချက်အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ခြင်းဖြင့် ယုံကြည်အားထားရပြီး ရေရှည်တွင်လုံလောက်သော ပင်စင်စနစ် (Reliable and sustainable Pension System) ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အကျိုးကျေးဇူးရရှိစေမည် ဖြစ်ပါသည်။

(စ) မျှော်မှန်းချက် (Vision)

ပင်စင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမျှော်မှန်းချက်မာရေရှည်တွင် တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် အမျိုးသားပင်စင်စနစ် (National Pension System) ပေါ်ပေါက်ကျင့်သုံးစေရန်ဖြစ်ပါသည်။

(ဆ) ရည်ရွယ်ချက်

အမျိုးသားပင်စင်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

(က) ဝန်ထမ်းတို့၏ဘဝနောင်ရေးအတွက် စိတ်အေးစွာ အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေရန်

(ခ) ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျော့ချရေးအား ပံ့ပိုးနိုင်စေရန်

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံ

၂။ ပင်စင်ဦးစီးဌာနကို ရုံးချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံးများဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းထားပါသည်-

(က) ရုံးချုပ် (နေပြည်တော်)၊

( ခ ) ကချင်ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး၊

( ဂ) ကယားပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး၊

(ဃ) ကရင်ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး၊

( င ) ချင်းပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး၊

( စ ) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး၊

(ဆ) တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး၊

( ဇ ) နေပြည်တော်ကောင်စီရုံးခွဲ၊

( ဈ ) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး၊

(ည) ပဲခူးတိုင်းရုံးခွဲ (ပြည်မြို့)၊

( ဋ ) မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး၊

( ဌ ) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး၊

( ဍ) မွန်ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး၊

( ဎ ) ရခိုင်ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး၊

(ဏ) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး၊

(တ) ရှမ်းပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး၊

(ထ) ရှမ်းပြည်နယ်ရုံးခွဲ(လားရှိုးမြို့)၊

( ဒ ) ရှမ်းပြည်နယ်ရုံးခွဲ(ကျိုင်းတုံမြို့)၊

( ဓ ) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး။