ပင်စင်ဦးစီးဌာန

ပင်စင်နှင့်လုပ်သက်ဆုငွေတွက်ချက်ပုံ

၂၆-၃-၂၀၁၄  ရက်နေ့မှစ၍ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ -   ၂၄၆   အရ  အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင် တွက်ချက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်-

(က) လုပ်သက်ဆုငွေခံစားခွင့်ရှိသည့် လုပ်သက် (၅) နှစ် မပြည့်သည့်ကိစ္စ

  • လုပ်သက်ဆုငွေ = လုပ်သက်နှစ် x နောက်ဆုံးထုတ်လစာ x ၁၀၀%

(ခ) လုပ်သက်ဆုငွေခံစားခွင့်ရှိသည့် လုပ်သက် (၅) နှစ်ပြည့်ပြီး ၁၀ နှစ် မပြည့်သည့်ကိစ္စ                                                                                

  • လုပ်သက်ဆုငွေ = လုပ်သက်နှစ် x နောက်ဆုံးထုတ်လစာ x ၁၅၀%

(ဂ) လုပ်သက် (၁၀) နှစ်နှင့် အထက်

  • ပင်စင်လစာ      =     နောက်ဆုံးထုတ်လစာ x လုပ်သက်နှစ်  x ၁.၅% 
  • လုပ်သက်ဆုငွေ  =       နောက်ဆုံးထုတ်လစာ x လုပ်သက်နှစ်  x ၅၀% 

ကွယ်လွန်သူဝန်ထမ်းများအတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း တွက်ချက်ခွင့်ပြုပါသည်-

( က) လုပ်သက်ဆုငွေခံစားခွင့်ရှိသည့် လုပ်သက် (၅) နှစ် မပြည့်သည့်ကိစ္စ

  • လုပ်သက်ဆုငွေ = လုပ်သက်နှစ် x နောက်ဆုံးထုတ်လစာ x ၁၀၀%

(ခ) လုပ်သက်ဆုငွေခံစားခွင့်ရှိသည့် လုပ်သက် (၅) နှစ်ပြည့်ပြီး ၁၀ နှစ် မပြည့်သည့်ကိစ္စ                                                                                 

  • လုပ်သက်ဆုငွေ = နောက်ဆုံးထုတ်လစာ x  ၁၂

( ဂ )   လုပ်သက်(၁၀)နှစ်နှင့်အထက်

ဇနီး/ခင်ပွန်း

  • ပင်စင် = နောက်ဆုံးထုတ်လစာ  x  လုပ်သက်နှစ်  x ၁.၅%  x ၃/၄
  • လုပ်သက်ဆုငွေ  = နောက်ဆုံးထုတ်လစာ  x  လုပ်သက်နှစ်  x ၅၀%  (သို့) = နောက်ဆုံးထုတ်လစာ x ၁၂ 

များရာခွင့်ပြု

ခံစားခွင့်ရှိသည့်ကာလ  -   နောက်အိမ်ထောင်ပြုသည့်နေ့  (သို့)  ကွယ်လွန်သည့်နေ့ထိ                       

အခြားမိသားစုဝင်များ

  • ပင်စင် = နောက်ဆုံးထုတ်လစာ  x  လုပ်သက်နှစ်  x ၁.၅%  x  ၁/၂
  • လုပ်သက်ဆုငွေ = နောက်ဆုံးထုတ်လစာ  x  လုပ်သက်နှစ်  x ၅၀% (သို့)  =  နောက်ဆုံးထုတ်လစာ x ၁၂ 

များရာကိုခွင့်ပြု

ခံစားခွင့်ရှိသည့်ကာလ  -  ဝန်ထမ်းပင်စင် စတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့မှ ၁၅ နှစ်ထိ

ဒဏ်ရာရခြင်းနှင့် သေဆုံးခြင်းအတွက် ခွင့်ပြုသော ဒဏ်ရာအနာတရပင်စင်၊ အထူးမိသားစုပင်စင်နှင့်  ကလေးများပင်စင်သည်   လုပ်သက်ကို အခြေခံ၍   တွက်ချက် ခွင့်ပြုခြင်း  မဟုတ်ဘဲ မြန်မာပြည် အထူးပင်စင် နည်းဥပဒေပါ  သတ်မှတ်ခွင့်ပြုထားသည့်  ဇယားပါနှုန်းထားများအတိုင်း ခွင့်ပြုရပါသည်။ ဒဏ်ရာရခြင်းနှင့်  သေဆုံးခြင်းအတွက်ခွင့်ပြုသော ပင်စင်အကျိုးခံစားခွင့်များကို ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့် ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၂၀၈/၂၀၁၂ ဖြင့် ပြင်ဆင် သတ်မှတ်ထားပါသည်။