ပင်စင်လစာအဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်လာခြင်း

အငြိမ်းစားများရရှိသည့် ပင်စင်လစာငွေကို အောက်ပါအတိုင်းအဆင့်ဆင့် တိုးမြှင့်ခွင့်ပြု ပေးခဲ့ပါသည်-

(က)   ၁-၄-၁၉၈၉ နေ့မှစ၍ ပင်စင်လစာပေါ်တွင် ထပ်ဆောင်းခွင့်ပြုသည့် ယာယီ ဆောင်းငွေ နှင့်အပိုထောက်ပံ့ကြေး တို့ကိုပေါင်း၍ ပင်စင်လစာအဖြစ် သတ် မှတ် ခွင့်ပြုပါသည်။

(ခ)     ၁-၄-၁၉၉၃ နေ့မှစ၍ အငြိမ်းစားများ   ထုတ်ယူလျှက်ရှိသော ပင်စင်လစာ၏ ၂၅%  တိုးမြှင့်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။

(ဂ)     ၁-၁၀-၁၉၉၄ နေ့မှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားလျှက်ရှိသော ဇနီး/ခင်ပွန်းတို့ အတွက် ပင်စင်လစာကို အငြိမ်းစားရရှိခဲ့သော ပင်စင်လစာ ၁/၂ နှုန်းမှ ၃/၄ နှုန်းသို့ တိုးမြှင့်ခွင့်ပြု ခဲ့ပါသည်။

(ဃ)   ၁-၄-၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှစ၍ အငြိမ်းစားများ ထုတ်ယူလျှက်ရှိသော ပင်စင်လစာ ၏ ၂ ဆ တိုးမြှင့် ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။

(င)     ၁-၇-၂၀၁၁ နေ့မှစ၍ အငြိမ်းစားများ၏ ပင်စင်လစာကို (၁-၁-၂၀၁၀) နေ့တွင် စတင်ခွင့်ပြုသော ဝန်ထမ်းလစာနှုန်းဖြင့် ပြင်ဆင်တွက်ချက်၍ တိုးမြှင့် ခွင့်ပြု ခဲ့ပါသည်။

(စ)     ၁-၄-၂၀၁၃ နေ့မှစ၍ အငြိမ်းစားများ၏ ပင်စင်လစာပေါ်တွင် ကျပ် ၂၀၀၀၀/- ကို အခြေခံ၍ လုပ်သက်နှစ်အလိုက် ထပ်ဆောင်း ပင်စင်လစာငွေများ တိုးမြှင့် ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။

(ဆ)   ၁-၄-၂၀၁၄ နေ့မှစ၍ အငြိမ်းစားများ၏ ပင်စင်လစာပေါ်တွင် ကျပ် ၂၀၀၀၀/- ကိုအခြေခံ၍  လုပ်သက်နှစ် အလိုက် ထပ်ဆောင်း ပင်စင်လစာငွေများတိုးမြှင့် ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။

(ဇ)     ၁-၄-၂၀၁၅ နေ့မှစ၍ အငြိမ်းစားများ၏ ပင်စင်လစာကို လက်ရှိလစာအပြင် ထပ်မံတိုးမြှင့် သတ်မှတ်သည့် ကျပ် ၄၅၀၀၀/- ကို အခြေခံ၍   လုပ်သက်နှစ် အလိုက်  ထပ်ဆောင်း   ပင်စင်လစာငွေများကို တိုးမြှင့်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။

(ဈ)     ၁-၁-၂၀၁၉ နေ့မှစ၍ အငြိမ်းစားများ၏ ပင်စင်လစာကို (၁-၄-၂၀၁၈) နေ့တွင် စတင်ခွင့်ပြုသော ဝန်ထမ်းလစာနှုန်းဖြင့် ပြင်ဆင်တွက်ချက်၍ တိုးမြှင့် ခွင့်ပြု ခဲ့ပါသည်။