ပင်စင်အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိရန်လိုအပ်သည့်အခြေခံအချက်များ

ပင်စင်အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိရန်အလို့ငှာ အောက်ပါအခြေခံအချက်များနှင့်ညီညွတ်ရန် လိုအပ် ပါသည်-

( က)  နိုင်ငံတော်၏ ဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း။

( ခ )   ဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် ခွင့်ပြုထားသည့်ရာထူးတွင် အချိန်ပြည့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း။

( ဂ )   တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းကြောင့် ရရှိသည့်လစာကို နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေမှ ကျခံခြင်း  (နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ- ၂၃၂)

ပင်စင်အကျိုးခံစားခွင့်များ

ဝန်ထမ်းများခံစားခွင့်ရှိသော ပင်စင်အမျိုးအစားများကို အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်သည် -

( က ) သက်ပြည့်ပင်စင်

(  ခ )  နှစ်ပြည့်ပင်စင်

(  ဂ )  နာမကျန်းပင်စင်

( ဃ ) လျော်ကြေးပင်စင်

( င  )  အထူးပင်စင်

( စ )  မိသားစုပင်စင်   

(ဆ )  လျှော့ပေါ့ပင်စင်

ပင်စင်အကျိုးခံစားခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

( က ) သက်ပြည့်ပင်စင်

တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ပါ  ပြဌာန်းချက်များအရ  သီးခြားသတ်မှတ်သည်  ကိစ္စမှ တစ်ပါး အသက် ၆၀ နှစ်ပြည့်သောအခါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သက်ပြည့်ပင်စင် ခံစားခွင့်ရှိသည်။ ( နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ - ၂၃၃ (က))

( ခ )   နှစ်ပြည့်ပင်စင်

ဝန်ထမ်းသည်လုပ်သက် နှစ် ၃၀ ပြည့်လျှင် နှစ်ပြည့်ပင်စင် ခံစားခွင့်ရှိသည်။( နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ - ၂၃၃ (ခ))နှင့် ၉.၁၂.၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေပြဌာန်း

( ဂ )   နာမကျန်းပင်စင်

လုပ်သက် ၁၀နှစ် နှင့်အထက် ရှိသည့်ဝန်ထမ်းသည် မကျန်းမာ၍တာဝန်ကိုဆက်လက်  မထမ်းဆောင်နိုင်သည့်အခါတွင် သတ်မှတ်ထားသော ဆေးအဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် နာမကျန်းပင်စင် ခံစားခွင့်ရှိသည်။( နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ - ၂၃၃ (ဂ))

( ဃ) လျော်ကြေးပင်စင်

ရာထူးတစ်ခုကို  ဖျက်သိမ်းလိုက်သည့်အခါ ယင်းရာထူး၌   ခန့်ထားသည့်ဝန်ထမ်းကို အခြား ရာထူးတခုသို့  ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားခြင်း  မပြုနိုင်လျှင်သော်လည်း၊ ယင်း ဝန်ထမ်း မှ   ပြောင်းရွှေ့တာဝန်  ထမ်းဆောင်ရန်  ဆန္ဒမပြုလျှင်သော် လည်းကောင်း  လျော်ကြေးပင်စင် ခံစားခွင့်ပြုရမည်။ ( နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပေဒေ- ၂၃၃ (ဃ))

( င )   အထူးပင်စင်

ဝန်ထမ်းသည်  တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုကို  အကြောင်းပြု၍   ရောဂါရရှိသည့်အခါတွင် ဖြစ်စေ ၊ ထိခိုက်အနာတရဖြစ်သည့် အခါတွင် ဖြစ်စေ၊ မသန်စွမ်းဖြစ်သည့်  အခါတွင် ဖြစ်စေ သတ်မှတ်ထားသော ဆေးအဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် အထူးပင်စင် ခံစားခွင့်ရှိသည်။ ( နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်း နည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပေဒေ - ၂၃၃ (င))

ဒဏ်ရာရခြင်းနှင့် သေဆုံးခြင်းအတွက်  အကျိုးခံစားခွင့်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

  • ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာတွင်ဖြစ်စေ၊ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း ကို အကြောင်းပြု၍ ဖြစ်စေ၊   ရာထူးတာဝန်ကို  အကြောင်းပြု၍ ဖြစ်စေ ၊  တစ်စုံ တစ်ယောက်၏ လက်ချက်ဖြင့် ဒဏ်ရာရခြင်း၊ မတော်တဆမှုကြောင့်  ဒဏ်ရာရ ခြင်း       ( သို့မဟုတ် )  ရောဂါရ ခြင်းဖြစ်ပါက ဒဏ်ရာအနာတရပင်စင် ခွင့်ပြုနိုင်ပါ သည်။
  • ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ရာထူးတာဝန်အရ ဖြစ်စေ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်လက်ချက်ကြောင့် (သို့မဟုတ်)  မတော်တဆမှုကြောင့် (သို့မဟုတ်) ရောဂါရရှိမှုကြောင့် သေဆုံးပါက ကျန်ရစ်သူဇနီး၊ ခင်ပွန်း၊ သားသမီး များအား အထူး မိသားစုပင်စင် ခွင့်ပြုပါသည်။
  • အထက်အပိုဒ်ပါ ဖော်ပြချက်အတိုင်း  ဝန်ထမ်းကွယ်လွန်ခဲ့ပါက  ကျန်ရစ်သူ သား/ သမီးများအား အထူးပင်စင်နည်းဥပဒေပါ သတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်း ကလေးများ ပင်စင် ခွင့်ပြုပါသည်။ သားဖြစ်ပါက အသက်(၁၈)နှစ်အထိ၊သမီးဖြစ်ပါကအသက် ( ၂၁)နှစ်အထိ ခွင့်ပြုရပါမည်။

( စ )   မိသားစုပင်စင် 

ဝန်ထမ်းသည် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေဆဲတွင်ဖြစ်စေ၊ အငြိမ်းစားယူပြီးနောက်မှဖြစ်စေ ကွယ်လွန်ခဲ့လျှင် ကျန်ရစ်သူမိသားစုအတွက် မိသားစုပင်စင်ကိုသတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ ခံစားခွင့်ရှိသည်။ ( နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ - ၂၃၃ (စ))

( ဆ ) လျှော့ပေါ့ပင်စင်

အသက် ၅၅ နှစ်ပြည့်ပြီးဖြစ်သော ဝန်ထမ်းသည် လုပ်သက်  နှစ် ၂၀ ကျော်လွန် လျှင် သော်လည်းကောင်း၊ အသက် ၅၀ နှစ်ပြည့်ပြီးဖြစ်သော ဝန်ထမ်းသည်  လုပ်သက် ၂၅ နှစ်ကျော်လွန်လျှင် သော်လည်းကောင်း လျှော့ပေါ့ပင်စင် ခံစားခွင့်ရှိသည်။ သို့ရာတွင် နိုင်ငံတော်၏ လိုအပ်ချက်အရဖော်ပြပါ    သတ်မှတ်ချက်များ     မပြည့်မီသော်လည်း လျှော့ပေါ့ပင်စင် ခွင့်ပြုနိုင်သည်။ ( နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ- ၂၃၃ (ဆ))

လုပ်သက် ဆက်စပ်ခွင့်ပြုခြင်း

အရာထမ်းအမှုထမ်းများ၏ ပင်စင်အကျိုး ခံစားခွင့် အလို့ငှာ ရာထူးစုအမျိုးအစား မတူသော်လည်း လုပ်သက်နှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်ရေတွက်ရမည်။ ပင်စင်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသော ပြတ်တောက်နေသည့် ကာလများကို ဆက်စပ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူက ခိုင်လုံသော အကြောင်းရှိပါက  ပင်စင်အကျိုးငှာ ဆက်စပ် ခွင့်ပြုနိုင်သည်။ ယင်းသို့ခွင့်ပြုရာတွင် ယခင်လုပ်သက်သည် အနည်းဆုံး တစ်နှစ်ရှိရမည်( နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ - ၂၃၆ )

ချို့တဲ့ကာလဖြည့်စွက်၍ ရေတွက်ခွင့်ပြုခြင်း

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ - ၂၄၄ ၊

(က) ပင်စင်အကျိုးခံစားခွင့်ကို တွက်ချက်သည့်အခါ ယင်းအကျိုးခံစားခွင့် ရှိသည့် နှစ်ပြည့် သောလုပ်သက်ကိုသာ    ရေတွက်ရပြီး    လစွန်းရက်စွန်းများကို   ပယ်ရမည်။     သို့ရာတွင်  သက်ပြည့်ပင်စင်၊ နာမကျန်းပင်စင်  နှင့် လျော်ကြေးပင်စင် ယူသည့်ကိစ္စများ၌    ဝန်ထမ်း၏ လုပ်သက်သည်   ကျေနပ်ဖွယ်ရှိလျှင်    ထိုလစွန်းရက်စွန်းများတွင်     နှစ်ပြည့်ရန်လိုနေသည့် ကာလကို -

(၁)  ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးကခြောက်လအထိ ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

(၂)  ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးက ၁၂လအထိဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

အောက်ပါကိစ္စများ၌ ပင်စင်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည့် လုပ်သက်၏လစွန်းရက်စွန်းများ တွင် နှစ်ပြည့်ရန်လိုနေသည့် ကာလကို ဖြည့်စွက်ရေတွက်ခွင့် မပြုရ-

(နိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေများ၊နည်းဥပဒေ ၂၅၄)

(၁) လုပ်သက်ဆုငွေခံစားခွင့်ရှိသည့်လုပ်သက်တွင် ၅ နှစ်ပြည့်ရန် လိုသည့်ကာလ

(၂)     ပင်စင်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည့်လုပ်သက်တွင် ၁၀ နှစ်ပြည့်ရန် လိုသည့်ကာလ

(၃)     လုပ်သက်နှစ် ၂၀ ပြည့် လျှော့ပေါ့ပင်စင် ခံစားခွင့်အတွက် လိုသည့်ကာလ

(၄)     လုပ်သက် ၂၅ နှစ်ပြည့် လျှော့ပေါ့ပင်စင် ခံစားခွင့်အတွက် လိုသည့်ကာလ

(၅)     လုပ်သက် နှစ် ၃၀ ပြည့် နှစ်ပြည့်ပင်စင် ခံစားခွင့်အတွက် လိုသည့်ကာလ