ပင်စင်ဦးစီးဌာန

အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အထွေထွေပြဋ္ဌာန်းချက်များ

အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အထွေထွေပြဋ္ဌာန်းချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က) ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှ အငြိမ်းစားယူသည့်အခါ ပုံမှန်အားဖြင့် နည်းဥပဒေ-၂၄၆တွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။ အကယ်၍ အငြိမ်းစားယူသည့် ဝန်ထမ်း၏ လုပ်သက်သည် ကျေနပ်ဖွယ်ရာ မရှိကြောင်း   ခိုင်လုံသည့်  အထောက်အထားများ ရှိပါက ဝန်ထမ်းကို     အငြိမ်းစားယူခွင့် ပြုနိုင်သူသည်  ပင်စင်ခွင့်မပြုမီ ယင်းဝန်ထမ်း ခံစားခွင့်ရှိသော ပင်စင်အနက်မှ သင့်လျော် မည်ဟု ယူဆသည့် ငွေအတိုင်းအတာကို လျှော့၍ ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

( ခ) ဝန်ထမ်းခံစားခွင့်ရှိသည့် ပင်စင်လစာကို ခွင့်ပြုပြီးနောက်မှ ယင်းဝန်ထမ်း၏ လုပ်သက်သည် ကျေနပ်ဖွယ် မရှိဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ခွင့်ပြုပြီးဖြစ်သည့် ပင်စင်လစာကို လျှော့ခွင့်မရှိ။

( ဂ) အငြိမ်းစားတစ်ဦးကို ဝန်ထမ်းများအတွက် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် နည်းဥပဒေများအရ အရေးယူအပြစ်ပေး၍မရ။  သို့ရာတွင် အငြိမ်းစားသည် နည်းဥပဒေ-၁၆၃၊    နည်းဥပဒေခွဲ(ပ)   နှင့်   နည်းဥပဒေခွဲ(ဖ)ပါ အပြုအမူတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ခဲ့သော်   ယင်းအငြိမ်းစား၏ ပင်စင်လစာ  တစ်စိတ်တစ်ဒေသ  ကို ဖြစ်စေ  (သို့မဟုတ်)   အားလုံးကိုဖြစ်စေ  လျှော့ချခြင်း၊  ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း ပြုနိုင်သည်။

(ဃ) အငြိမ်းစားတစ်ဦးအတွက် ခွင့်ပြုပြီးဖြစ်သည့် ပင်စင်လစာကို အငြိမ်းစား မယူမီက ကျူးလွန်ခဲ့သော ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို အကြောင်းပြု၍  ရပ်ဆိုင်းထားခြင်း ဖြစ်စေ၊ လျှော့ခြင်းကိုဖြစ်စေ မပြုရ။

( င) အငြိမ်းစားတစ်ဦး၌ တင်ရှိသည့်ကြွေးမြီများအတွက် ပင်စင်လစာကို တရားရုံး၏ အမိန့်ဒီဂရီအရ သိမ်းဆည်းခြင်း (သို့မဟုတ်) ဝရမ်းကပ်ခြင်း မပြုရ။

( စ) နာမကျန်းပင်စင် ခွင့်ပြုရာတွင် အထူးကိစ္စရပ်မှတစ်ပါး  မည်သည့်ဝန်ထမ်းကိုမျှ နာမကျန်းဆေးလက်မှတ်တွင် သတ်မှတ်ထားသော ဆေးအဖွဲ့၏လက်မှတ် ရေးထိုးသောနေ့ထက်  ကျော်လွန်ခန့်ထားခြင်း မပြုရ။  သို့ရာတွင် ယင်းလက် မှတ်ရေးထိုးသော နေ့နောက်ပိုင်း    အထူးကိစ္စတစ်ရပ်အနေဖြင့် ပင်စင် ခွင့်ပြု နိုင်သူမှ ဆက်လက်တာ၀န်ထမ်းဆောင်ခွင့် ပြုလိုပါက ခွင့်ပြုနိုင်သည့်အပြင် လုပ်သက်ခွင့် ကိုလည်း ခံစားခွင့်ပေးနိုင်သည်။ ယင်းသို့ ဆက်လက်ခန့်ထားသောကာလနှင့် ခွင့်ကာလနှစ်ရပ်ပေါင်း အများဆုံး ( ၆ ) လထက် မပိုရ။ နာမကျန်းပင်စင် ယူခွင့်ကိုလည်း ယင်းကာလ ကုန်ဆုံးမှ ခွင့်ပြုရမည်။

(ဆ) အမြဲတမ်းရာထူးတစ်ခုကို ဖျက်သိမ်းရာ၌ ထိုရာထူးတွင် တာ၀န်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဝန်ထမ်းအား အခြားအလုပ်အကိုင်တစ်ခုခုကိုမပေးလျှင် ရာထူးမှ ထွက်ခွာရမည့် နေ့မတိုင်မီ ( ၃ ) လ ကြိုတင်၍ အကြောင်းကြားရမည်။

( ဇ) ဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏ ပင်စင်အကျိုးခံစားခွင့်ကို ယင်းဝန်ထမ်း ပင်စင်ယူသည့် အချိန်၌ တည်ဆဲနည်းဥပဒေများ၊ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ဆောင် ရွက်ရမည်။

(ဈ) အငြိမ်းစားယူပြီးနောက် ဥပဒေအရ ခံစားခွင့်ရှိသည့် ပင်စင်လစာထက်ပိုမို ထုတ်ပေးထားကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက ပင်စင်စားအား ပြန်လည်ပေး  သွင်းစေရမည်။

(ည) တစ်နှစ်ထက် ကျော်လွန်၍ ပင်စင်လစာကို ထုတ်ယူခြင်း မပြုပါက ပင်စင်လစာကို ဆက်လက်ထုတ်ပေးခြင်း မပြုရ။                                      

(ဋ) ပင်စင်စားမှပင်စင်လစာကို ပြန်လည်တောင်းခံလာပါက ရပ်ဆိုင်းသည့်နေ့ရက် မှစ၍ ထုတ်ပေးရမည်။ ပင်စင်ဦးစီးဌာနသည် လိုအပ်သလို စိစစ်၍ ဘဏ် (သို့)  ငွေတိုက်ခွဲသို့ သီးခြားအမိန့်စာဖြင့် ငွေထုတ်ပေး ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ် ပေးရမည်။

( ဌ) ပင်စင်စားကွယ်လွန်ခဲ့လျှင် ပင်စင်လစာကျန်ငွေများကို ပင်စင်စား၏ တရားဝင် အမွေစားအမွေခံများ  အားထုတ်ပေးနိုင်သည်။       ပင်စင်ဦးစီးဌာနသည် လိုအပ်သလို   စိစစ်၍   အမွေစားအမွေခံအား  ထုတ်ပေးနိုင်ရန် ဘဏ်  (သို့) ငွေတိုက်ခွဲသို့ သီးခြားအမိန့်စာဖြင့် ငွေထုတ်ပေးခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးရမည်။

( ဍ) အမှုထမ်းသက်   ဆက်စပ်သည့်ကိစ္စတွင်   ယခင်ရရှိခဲ့သော   ပင်စင်လစာ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို တစ်လုံးတည်းပင်စင်အဖြစ် လဲလှယ်ခဲ့ပါက လဲလှယ်ခဲ့သည့်  အစိတ်အပိုင်း၏   ယခုလက်ရှိတန်ဖိုး   တွက်ချက်ထားသည့်  ငွေကို ပြန်လည် ပေးသွင်းရမည်။

(ဎ) တစ်လုံးတည်းပင်စင်ဖြင့် လဲလှယ်ခဲ့သည့် လက်ရှိတန်ဖိုးငွေ တွက်ချက်ရာတွင်  ပြန်လည်တာ၀န်ထမ်းဆောင်သည့် ရာထူးမှ အငြိမ်းစားယူသည့်နေ့တွင်ရှိသည့်  အသက်ကို အခြေခံ၍ သတ်မှတ်ထားသော ပင်စင်လဲလှယ်မှု ဇယား  ( ၆ ) ပါ သတ်မှတ်ကာလအပေါ် တွက်ချက်ရမည်။

(ဏ) ပင်စင်စားသည် ထောင်ဒဏ်ကျခံရပါက ပင်စင်ခံစားခွင့်ကို ရပ်ဆိုင်းထားရမည်။ ပြစ်ဒဏ်ကျခံရခြင်းမှ လွတ်မြောက်လာပါက ၎င်း၏ ပင်စင်ကို ပြန်လည်ခွင့်ပြုရမည်။ သို့ရာတွင် ပြစ်ဒဏ်ကျခံရသော ကာလအတွက် ပင်စင် လစာကို ပြန်လည်ခွင့်မပြုရ။