ပင်စင်ဦးစီးဌာနမှ လိုက်နာကျင့်သုံးလျှက်ရှိသော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ

ပင်စင်ဦးစီးဌာနသည် ပင်စင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အောက်ပါ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများကို လိုက်နာကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်ရပါသည်-

 

ဥပဒေ/နည်းဥပဒေ

အကျိုးသက်ရောက်သည့်နေ့

(က) နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ ၈-၃-၂၀၁၃
(ခ) နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ  ၂၆-၃-၂၀၁၄
(ဂ) မြို့ပြဝန်ထမ်းစည်း မျဉ်းဥပဒေများ ၁၉၂၀ခုနှစ်
(ဃ) ထပ်ဆင့်ထုတ်မြို့ပြဝန်ထမ်းစည်း မျဉ်းဥပဒေများ  ၆ - ၈ - ၁၉၂၅
(င) မြန်မာနိုင်ငံအထူးပင်စင်ပေးရေးနည်းဥပဒေများ  ၁- ၈ - ၁၉၄၁
(စ) ပင်စင်နည်းဥပဒေသစ်  ၄- ၁ - ၁၉၅၄
(ဆ) အခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန်ထားသော အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များ