၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စုနှင့်တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များ၏ ဇူလိုင်လမှစက်တင်ဘာလအထိ စတုတ္ထသုံးလပတ်အတွက် ကိုဗစ်-၁၉ အသုံးစရိတ်အပါအဝင်အမှန်ရငွေနှင့်အသုံးစရိတ်စာရင်း၊ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်အလိုက် ပြုစုထားသော ကိုဗစ်-၁၉ သာမန်အသုံးစရိတ်စာရင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉နှင့် ဆက်စပ်သောအသုံးစရိတ်များအတွက် အခြားစာရင်းရှင်(OA) များဖြင့် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ အမှန်စာရင်း

Pages