အခွန်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

AttachmentSize
PDF icon အများပြည်သူသိရှိလိုက်နာရန် သတ်မှတ်ချက် အမှတ် ၊ ၁/၂၀၂၂ (အခွန်ပြန်အမ်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာကျင့်သုံးရန် သတ်မှတ်ခြင်း)1.48 MB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၉/၂၀၂၂1.12 MB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂၀/၂၀၂၂1.12 MB
PDF icon The Union Taxation Law, 2022161.85 KB
PDF icon ပင်ရင်းမှနုတ်ယူပေးသွင်းသည့်အခွန် (Withholding Tax - WHT) အကြောင်းသိကောင်းစရာများ169.28 KB
PDF icon တင်ဒါအောင်မြင်သည့်လုပ်ငန်းများအတွက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အခွန်ဆိုင်ရာသိကောင်းစရာများ152.79 KB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃၆/၂၀၂၁ (ပို့ကုန်တင်ပို့မှုအပေါ် ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန် ၂% ကောက်ခံခြင်းအား တိုးမြှင့်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခြင်း)99.89 KB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၄၄/၂၀၂၀ (ရတနာခွန်ကျသင့်သည့် ကျောက်မျက်ရတနာအမျိုးအစားများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုခြင်း)109.35 KB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၄၃/၂၀၂၀ (ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်သည့် ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း)177.16 KB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၄၂/၂၀၂၀ (အထူးကုန်စည်ခွန်ကျသင့်သည့် ကုန်စည်အမျိုးအစားများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုခြင်း)108.61 KB
PDF icon ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ887.42 KB
PDF icon အများပြည်သူသိရှိလိုက်နာရန်သတ်မှတ်ချက်(Public Ruling) အမှတ်၊ ၁/၂၀၁၉422.91 KB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈၆/၂၀၁၉1.06 MB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈၀/၂၀၁၉3.22 MB
PDF icon ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ553.22 KB
PDF icon လိုက်နာကျင့်သုံးရန်သတ်မှတ်ချက်အမှတ်၊၅/၂၀၁၉880.04 KB
PDF icon လိုက်နာကျင့်သုံးရန်သတ်မှတ်ချက်အမှတ်၊၄/၂၀၁၉5.21 MB
PDF icon လိုက်နာကျင့်သုံးရန်သတ်မှတ်ချက်အမှတ်၊၃/၂၀၁၉878.56 KB
PDF icon လိုက်နာကျင့်သုံးရန်သတ်မှတ်ချက်အမှတ်၊၂/၂၀၁၉1.53 MB
PDF icon လိုက်နာကျင့်သုံးရန်သတ်မှတ်ချက်အမှတ်၊၁/၂၀၁၉2.52 MB
PDF icon အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုချက်အမှတ်၊၆/၂၀၁၉2.42 MB
PDF icon အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုချက်အမှတ်၊၅/၂၀၁၉2.82 MB
PDF icon အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုချက်အမှတ်၊၄/၂၀၁၉2.23 MB
PDF icon အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုချက်အမှတ်၊၃/၂၀၁၉3.06 MB
PDF icon အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုချက်အမှတ်၊၂/၂၀၁၉5.29 MB
PDF icon အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုချက်အမှတ်၊၁/၂၀၁၉2.85 MB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၈/၂၀၁၉1.36 MB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅/၂၀၁၉(အထူးကုန်စည်ခွန်နည်းဥပဒေများ)116.82 KB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၉၃/၂၀၁၈542.26 KB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၉၂/၂၀၁၈5.12 MB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၉၁/၂၀၁၈516.22 KB
PDF icon လိုက်နာကျင့်သုံးရန်သတ်မှတ်ချက်အမှတ်၊၂/၂၀၁၈636.24 KB
PDF icon လိုက်နာကျင့်သုံးရန်သတ်မှတ်ချက်အမှတ်၊၁/၂၀၁၈454.52 KB
PDF icon အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုချက်အမှတ်၊၆/၂၀၁၈124.82 KB
PDF icon အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုချက်အမှတ်၊၅/၂၀၁၈142.98 KB
PDF icon အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုချက်အမှတ်၊၄/၂၀၁၈511.3 KB
PDF icon အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုချက်အမှတ်၊၃/၂၀၁၈574.89 KB
PDF icon အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုချက်အမှတ်၊၂/၂၀၁၈355.66 KB
PDF icon အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုချက်အမှတ်၊၁/၂၀၁၈305.47 KB
PDF icon ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ228.1 KB
PDF icon ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ (၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိပြင်ဆင်ပြီး)550.15 KB
PDF icon ဝင်ငွေခွန်နည်းဥပဒေများ860.53 KB
PDF icon ဝင်ငွေခွန်စည်းမျဉ်းများ2.25 MB
PDF icon ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဥပဒေ (၂၀၁၅ ခုနှစ်အထိပြင်ဆင်ပြီး)278.27 KB
PDF icon ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများ2.58 MB
PDF icon အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ(၂၀၁၇ အထိပြင်ဆင်ပြီး)175.8 KB
PDF icon ရုံးခွန်အက်ဥပဒေ213.37 KB
PDF icon ရုံးခွန်တံဆိပ်ခေါင်းရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ199.39 KB
PDF icon မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေ1.01 MB
PDF icon မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းနည်းဥပဒေများ210 KB
PDF icon အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ205.33 KB
PDF icon ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်ကောက်ဥပဒေ533.56 KB
PDF icon ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်ကောက်ဥပဒေ340.94 KB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၇၂/၂၀၁၈1.36 MB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၄၉/၂၀၁၈59.56 KB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃၈/၂၀၁၈122.99 KB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃၈/၂၀၁၈ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ225.39 KB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၇/၂၀၁၈1.88 MB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၁၅/၂၀၁၇3.29 MB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၇၆/၂၀၁၇144.58 KB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၉/၂၀၁၇4.37 MB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၇/၂၀၁၇272.72 KB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၆/၂၀၁၇1.33 MB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၅၉/၂၀၁၇241.04 KB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၅၇/၂၀၁၇177.4 KB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၅၁/၂၀၁၇203 KB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၄၀/၂၀၁၇324.93 KB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃၇/၂၀၁၇211.92 KB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃၃/၂၀၁၇153.67 KB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃၂/၂၀၁၇161.08 KB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂/၂၀၁၇507.56 KB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၉/၂၀၁၆4.01 MB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၈/၂၀၁၆3.17 MB