ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ အခွန်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ

AttachmentSize
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၉၃/၂၀၁၈542.26 KB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၉၂/၂၀၁၈5.12 MB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၉၁/၂၀၁၈516.22 KB
PDF icon လိုက်နာကျင့်သုံးရန်သတ်မှတ်ချက်အမှတ်၊၁/၂၀၁၈454.52 KB
PDF icon လိုက်နာကျင့်သုံးရန်သတ်မှတ်ချက်အမှတ်၊၂/၂၀၁၈636.24 KB
PDF icon အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုချက်အမှတ်၊၁/၂၀၁၈305.47 KB
PDF icon အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုချက်အမှတ်၊၂/၂၀၁၈355.66 KB
PDF icon အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုချက်အမှတ်၊၃/၂၀၁၈574.89 KB
PDF icon အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုချက်အမှတ်၊၄/၂၀၁၈511.3 KB
PDF icon ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ228.1 KB
PDF icon ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ (၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိပြင်ဆင်ပြီး)550.15 KB
PDF icon ဝင်ငွေခွန်နည်းဥပဒေများ860.53 KB
PDF icon ဝင်ငွေခွန်စည်းမျဉ်းများ2.25 MB
PDF icon ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဥပဒေ (၂၀၁၅ ခုနှစ်အထိပြင်ဆင်ပြီး)278.27 KB
PDF icon ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများ2.58 MB
PDF icon အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ(၂၀၁၇ အထိပြင်ဆင်ပြီး)175.8 KB
PDF icon ရုံးခွန်အက်ဥပဒေ213.37 KB
PDF icon ရုံးခွန်တံဆိပ်ခေါင်းရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ199.39 KB
PDF icon မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေ1.01 MB
PDF icon မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းနည်းဥပဒေများ210 KB
PDF icon အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ205.33 KB
PDF icon ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်ကောက်ဥပဒေ533.56 KB
PDF icon ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်ကောက်ဥပဒေ340.94 KB