ကုမ္ပဏီများတွင် အစုရှယ်ယာထည့်ဝင်ငွေများအပေါ် ဝင်ငွေရလမ်းစိစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ အသိပေးကြေညာချက်

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

နိုင်ငံတော်သို့ အခွန်ပေးဆောင်ကြသော ကုမ္ပဏီများ၏ အခွန်ပေးသွင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ငွေသား/ချက်လက်မှတ်ဖြင့် ပေးသွင်းနေမှုအစား အီလက်ထရောနစ်ငွေပေးချေမှု စနစ်များဖြင့် ပြောင်းလဲကျင့်သုံးသွားမည့် အစီအစဉ်ကို အသိပေးကြေညာခြင်း

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

အခွန်ရုံးများ၏ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုရှိ၊ မရှိ ဖြေကြားပေးနိုင်ပါရန် အခွန်ထမ်းပြည်သူများထံသို့ ပန်ကြားခြင်း

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

ပို့ကုန်/သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို IE Data Online စနစ်ကိုအသုံးပြု၍ မှီငြမ်း/ရယူ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း

, ,

ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်

အသိပေးကြေညာချက်

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

Pages