ပြည်ပသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့် နိုင်ငံသားများမှ Passport for Job(PJ)နှင့် Passport for Seaman(PS) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမျိုးအစားများလျှောက်ထား/သက်တမ်းတိုးခြင်းအတွက် အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်ပုံစံ လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရမည့်အချက်များ

Pages