အိမ်ခြံမြေ/ အဆောက်အဦ ဝယ်ယူ/ တည်ဆောက်/ ရောင်းချခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခွန်ရှင်းလင်းခြင်းဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ

၁။   အိမ်ခြံမြေ/ အဆောက်အဦ ဝယ်ယူခြင်း/ တည်ဆောက်ခြင်း/ ရောင်းချခြင်း ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခွန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ရှင်းလင်း ဆောင်ရွက်လိုပါက ကာလတန်ဖိုးစိစစ်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကြေည

မော်တော်ယာဉ် ဝယ်ယူ/ ရောင်းချခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခွန်ရှင်းလင်းခြင်းဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ

၁။   မော်တော်ယာဉ် ဝယ်ယူခြင်း/ ရောင်းချခြင်းကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခွန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်လိုပါက မော်တော်ယာဉ် စံနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကြေညာလွှာတင်သွင်းခြင်း၊

အခွန်ရုံးပြောင်းလဲစည်းကြပ်ခံယူခြင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာများ

၁။   ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင်အခွန်ထမ်းပြည်သူများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းတည်နေရာ‌ ပြောင်းလဲခြင်း၊ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားပြောင်းလဲခြင်း၊ လုပ်ငန်းပမာဏ ပြောင်းလဲခြင်းတို့ကြောင့် အခွန်ရုံး ပြောင်းလဲစ

အခွန်ထမ်းတစ်ဦးချင်း၏ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ

အခွန်ထမ်းပြည်သူများအနေဖြင့် အခွန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအခွင့်အရေးများရှိသည်ကို သိရှိနိုင်ပါရန် အသိပေးအပ်ပါသည် -

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် သုံးလတစ်ကြိမ် ကြေညာလွှာနှင့် အထူးကုန်စည်ခွန် သုံးလပတ် ကြေညာလွှာများအား အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့် တင်သွင်းနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာချက်

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

နိုင်ငံတော်သို့ အခွန်ပေးဆောင်နေကြသော ကုမ္ပဏီအခွန်ထမ်းများ၏ အခွန်ပေးသွင်းရာတွင် ငွေသား/ချက်လက်မှတ်ဖြင့် ပေးသွင်းနေမှုအစား အီလက်ထရောနစ် ငွေပေးချေမှုစနစ်များဖြင့် ပြောင်းလဲကျင့်သုံးသွားမည့် အစီအစဉ်ကို အသိပေးကြေညာခြင်း

Pages