ပင်စင်ဦးစီးဌာန

တစ်လုံးတည်းပင်စင်လဲလှယ်ခြင်း

အငြိမ်းစား၏ပင်စင်လစာမှ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုဖြစ်စေ၊ အားလုံးကိုဖြစ်စေ၊ တစ်လုံးတစ်ခဲ တည်း ပင်စင်အဖြစ် လဲလှယ်ခွင့်ပြုနိုင်ပါသည်။ တစ်လုံးတည်း ပင်စင်လဲလှယ်ခြင်း ကို မြန်မာနိုင်ငံ မြို့ပြဆိုင်ရာ တစ်လုံးတည်း ပင်စင်လဲလှယ်ရေး နည်းဥပဒေအရ လဲလှယ် ခြင်းကို ခွင့်ပြုပါသည်။  

အောက်ပါ စည်းကမ်းချက် များနှင့်အညီ လဲလှယ်ခွင့်ပြုပါသည် -

( က ) ပင်စင်ကို ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်ခွင့်ပြုသည့် နှုန်းထားအတိုင်း တစ်လုံးတစ်ခဲတည်းပင်စင်အဖြစ် လဲလှယ်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

( ခ )  အထူးနှစ်ပြည့်ပင်စင်ဖြင့် အငြိမ်းစားယူထားသူဝန်ထမ်းများသည် ပင်စင်ယူသည့် နေ့မှ(၁၀)နှစ် အတွင်း တစ်လုံးတည်းပင်စင် လဲလှယ်ခွင့်မရှိပါ။

( ဂ )  နာမကျန်းပင်စင်ကို ဆေးလက်မှတ် အဆင့်(B)ဖြင့် ရရှိသူများသည်လည်း ပင်စင်ယူသည့်နေ့မှ(၁၀)နှစ် အတွင်း တစ်လုံးတည်းပင်စင် လဲလှယ်ခွင့်မရှိပါ။

( ဃ) ဂရုဏာကြေးစရိတ်ရရှိသူအား သာမန်အားဖြင့် တစ်လုံးတည်းပင်စင် လဲလှယ် ခွင့်မပြုပါ။ ပင်စင်စားအတွက် အလွန်အမင်းနစ်နာစေသော ကိစ္စများတွင်သာ အထူးကိစ္စအနေဖြင့် တစ်လုံးတည်း ပင်စင်လဲလှယ်ခြင်းကို ခွင့်ပြုပါသည်။

( င ) တစ်လုံးတည်းပင်စင်အဖြစ်လဲလှယ်ငွေကို လစဉ်ထုတ်ယူနေသော ပင်စင်လစာ မှ ရပ်စဲရပါမည်။

(စ) ပင်စင်စားအသက်(၈၀)ကျော်ပါက တစ်လုံးတည်းပင်စင်လဲလှယ်ခွင့် မပြုပါ။