စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေး ဦးစီးဌာန

နောက်ခံသမိုင်း

မြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးအစိုးရ၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာနသည် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာနနှင့် စက်မှုလက်မှု ဝန်ကြီး ဌာနတို့မှ လုပ်သက်ရင့်ဝန်ထမ်း (၈)ဦးအား လေ့လာရေးအဖွဲ့ငယ်(၂)ဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်း၍ ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ အစိုးရစက်ရုံများတွင် ကျင့်သုံးလျက် ရှိသောနည်းစနစ်များ၊ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံနှင့် ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲမှုများအား (System, Organization and Control of German Public Enterprises) လေ့လာဆည်းပူးရန် ၁၉၆၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုသမ္မတ ဂျာမနီနိုင်ငံသို့ စေလွှတ်ခဲ့ပါသည်။

လေ့လာရေးအဖွဲ့ဝင်များသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတဂျာမနီနိုင်ငံ တွင် (၁)နှစ်နှင့် (၇)လခန့် လေ့လာပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ကြပြီး လေ့လာရေးအဖွဲ့ဝင်များအား အမျိုးသားစီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာနတွင် တွဲဖက်ထားရှိ၍ အမျိုးသား စီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် သမဝါယမဝန်ကြီးဌာနတို့မှ ဒုတိယဝန်ကြီး များ ပါဝင်သောအဖွဲ့ငယ်၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် အောက်ပါလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် အမျိုးသား စီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာနက တာဝန်ပေး အပ်ခဲ့ပါသည်-

          (က)    ပြည်သူပိုင်စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများက အခါအားလျော်စွာ ပြုလုပ်မည့် Feasibility Survey များစိစစ်ပေးရန်၊

          (ခ)     Organization Set - up များကို ပြန်လည်စိစစ်ပေးရန်၊

          (ဂ)     Progress Reporting လုပ်ရန်နှင့် ထိုသို့လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ပြည်သူပိုင်စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ စာရင်းအင်းများကို စိစစ်၍ ပြုပြင်သင့်သည်တို့ကို ပြုပြင် နိုင်အောင်တင်ပြရန်။

လေ့လာရေးအဖွဲ့ဝင်များသည် ဒုတိယဝန်ကြီး(၃) ဦးပါဝင်သော အဖွဲ့ငယ်၏ ကြီးကြပ်မှု ဖြင့် လုပ်ငန်းများကိုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၇၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှစ၍ ဝန်ကြီးအဖွဲ့ စီးပွား ရေးညှိနှိုင်းမှုကော်မတီ၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

စီးပွားရေးညှိနှိုင်းမှု ကော်မတီသည် ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးမှ တင်ပြသည့် စီးပွားရေးနှင့် ပတ်သက် သည့်စီမံကိန်းများ၊ လုပ်ငန်းများ၊ ပြဿနာများ၊ အစီရင်ခံစာများ စသည်တို့ကို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ကြိုတင်ညှိနှိုင်းစစ်ဆေးပြီး ဝန်ကြီးအဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း၊ ပြည်သူပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ၏ အခြေအနေကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ပူးပေါင်း၍ စိစစ်ပြီး ဝန်ကြီးအဖွဲ့ သို့ အစီရင်ခံခြင်းနှင့် အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ လုပ်ငန်းများတွင် စီးပွားရေးကော်မတီက ထပ်မံညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပြီး ကော်မတီ သို့ ပြန်လည်တင်ပြအစီရင်ခံမည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်သီးခြား ဖွဲ့စည်းထားရှိရန် လိုအပ်လာ သဖြင့် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန သည် ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၁)ရက်နေ့မှစ၍ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သစ် ဖော်ထုတ်မှုစိစစ်ရေးအဖွဲ့ စသည့် အထက်အဖွဲ့ အစည်းများ၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့် စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီး ဌာနကို  ခွင့်ပြုအင်အား အရာထမ်းရာထူး (၁၈)ဦး၊ အမှုထမ်းရာထူး (၃၆)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၅၄)ဦးဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အရာထမ်း ရာထူး(၁၇)ဦး၊ အမှုထမ်းရာထူး(၂၃)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၄၀)ဦးခန့် ထား ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲလာမှု

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂-၇-၁၉၈၆ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ စဘ-၁/၇၂(၈၅) (၁၂၃၅/၈၆)ဖြင့် စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံ ရေးဦးစီးဌာန၏ အရာထမ်းရာထူး (၄၉)နေရာ၊ အမှုထမ်းရာထူး (၁၅၄) နေရာ၊ စုစုပေါင်းရာထူး (၂၀၃) နေရာပါဝင်သော ဖွဲ့စည်းပုံကို ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။

၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၇) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၃၈/၂၀၀၄)တွင် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီမှ သဘောတူ ခွင့်ပြုခဲ့သဖြင့် စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနသည် ခွင့်ပြုအင်အား အရာထမ်း ရာထူး (၆၄)ဦး၊ အမှုထမ်းရာထူး(၁၆၈)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၂၃၂)ဦးဖြင့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(၁-၄-၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနကို စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဌာနခွဲအဖြစ် သွတ်သွင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ယခင်လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ (၉-၆-၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၅/၂၀၁၆) သဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ခွင့်ပြု အရာထမ်း ရာထူး(၇၁)ဦး၊ အမှုထမ်း ရာထူး (၁၆၁)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၂၃၂)ဦး၊ ခန့်ပြီး အရာထမ်း ရာထူး (၃၆)ဦး၊ အမှုထမ်း ရာထူး(၆၅)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၀၁)ဦးဖြင့် အသစ်ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

(၂၂-၈-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့၏ (၁၆/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှ အရာထမ်းရာထူး (၁၆၄) ဦး၊ အမှုထမ်းရာထူး(၂၆၁)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၄၂၅)ဦးတို့ဖြင့် စီမံကိန်းစိစစ်ရေး နှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံကို တိုးချဲ့ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။