(က)     နိုင်ငံတော်၏ လုပ်ငန်းစီမံကိန်းအသစ်များနှင့် တိုးချဲ့လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများကိုစိစစ် သုံးသပ်တင်ပြမည်၊

(ခ)       နှစ်အလိုက်နိုင်ငံပိုင်အခန်းငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များ စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက် ဝန်ကြီးဌာနများမှအ​ကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ၏ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှုအခြေအနေကို စိစစ်သုံးသပ်တင်ပြခြင်းနှင့် အခါအား လျော်စွာမြေပြင်ကွင်းဆင်းစိစစ်ဆောင်ရွက်မည်၊

(ဂ)       နိုင်ငံပိုင်ကဏ္ဍရှိဝန်ထမ်းအင်အား၊ လစာစရိတ်အခြေအနေ၊ ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ခြင်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မည်၊

(ဃ)     စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ လုပ်ငန်းများ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု/ရောင်းချမှုနှင့် ကုန်ချော လက်ကျန် အခြေအနေတင်ပြခြင်းနှင့် နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှုအခြေအနေတင်ပြဆောင်ရွက်မည်၊

(င)       ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် တပ်မြို့စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၏ ငွေကြေးသုံးစွဲနိုင်မှုနှင့် ဝင်ငွေရရှိမှုအခြေအနေတင်ပြဆောင်ရွက်မည်၊

(စ)       ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်၏ ရုံးလုပ်ငန်းများအားဆောင်ရွက်မည်၊

(ဆ)     အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု Public-Private Partnership (PPP) လုပ်ငန်းများစနစ်တကျအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်မည်၊