လုပ်ငန်းစဉ်များ

(က)    နိုင်ငံတော်၏ လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများနှင့် လုပ်ငန်းများကို စိစစ်သုံးသပ်တင်ပြခြင်း၊

(ခ)     နှစ်အလိုက် နိုင်ငံပိုင်အခန်း ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အစီအစဉ်များ စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက်ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များတွင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ၏ အခြေအနေကို စိစစ်သုံးသပ်တင်ပြခြင်းနှင့် မြေပြင်ကွင်းဆင်း စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဂ)     နိုင်ငံပိုင်ကဏ္ဍရှိ ဝန်ထမ်းအင်အား၊ လစာစရိတ်အခြေအနေ၊ ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ခြင်း၊

(ဃ)    စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ လုပ်ငန်းများ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု/ ရောင်းချမှုနှင့် ကုန်ချောလက်ကျန် အခြေအနေတင်ပြခြင်းနှင့် နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှု အခြေအနေတင်ပြခြင်း၊

(င)     ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်၏ ရုံးလုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက် ခြင်းနှင့် ကော်မရှင်လက်ဝယ်ရှိ ရှင်းလင်းမှုရှိသောမြေ၊ အဆောက်အအုံနှင့် တိုက်ခန်းများကို ပွင့်လင်းမြင်သာသော တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချခြင်း ၊

(စ)     အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဆ)    သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာအသုံးပြု၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဇ)     ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း။