ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်

၁။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ပုဂ္ဂလိကသို့ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် နည်းမှန်လမ်းမှန်ဖြင့် ထိရောက်စွာ လွှဲပြောင်းလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး(၁)က ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကအတွင်းရေးမှူးအဖြစ်လည်းကောင်း စုစုပေါင်းအဖွဲ့ဝင် (၂၀)ဦး ပါဝင်သည့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်ကို နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့၏ ၉-၁-၁၉၉၅ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၀/၉၅)ဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပြီး အဆင့်ဆင့် ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၂။ ယခုအခါ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက ၄-၅-၂၀၁၆  ရက်စွဲပါအမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၀/၂၀၁၆) ဖြင့် ဒုတိယသမ္မတ(၁)က ဥက္ကဌ၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူပြီး၊ အဖွဲ့ဝင် (၁၂)ဦး ပါဝင်သည့်  ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်ကို(၉)ကြိမ်မြောက် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၃။ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်၏လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)   စျေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နှင့်အညီနိုင်ငံပိုင်အချိုးအစားကို လျော့ချ၍ ပုဂ္ဂလိကပိုင် အချိုး အစားသို့ ပြောင်းလဲတိုးတက် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအားစနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်၊

(ခ) ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များ၊ နိုင်ငံတော်မှ ချမှတ်ထားသည့် စီးပွားရေးအခြေခံမူများ၊ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်           ကိုက်ညီအောင် ဆောင်ရွက်ရန်၊

(ဂ)  စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းလျက်ရှိသည့် နိုင်ငံပိုင်စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များအား စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်စေရေးအတွက် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးနည်းလမ်းများ အား အသုံးပြု၍ဆောင်ရွက်ရန်၊

(ဃ) ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေများကို စီမံခန့်ခွဲသုံးစွဲရာ၌ ဘတ်ဂျက်လိုငွေကြောင့် နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူတို့အတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေရန် အစိုးရဌာနများမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများမှ  ပုဂ္ဂလိကများသို့ လုပ်ဆောင်နိုင်မည့် လုပ်ငန်းများအားခွဲဝေ လွှဲပြောင်း ပေးရန်၊

(င)  အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း (Public- Private  Partnership - PPP) ပုဂ္ဂလိက-ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း(Private -Private Partnership) လုပ်ငန်း များဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အရင်းအနှီးများ တိုးတက်ရရှိလာခြင်း၊ နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှုမှ တစ်ဆင့် ထုတ်ကုန်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီးစျေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုများ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုများနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုများတိုးတက်လာခြင်းတို့မှတစ်ဆင့် ပြည်သူနှင့် နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်ပေါ်လာစေရေးဆောင်ရွက်ပေးရန်၊

(စ)  အစိုးရဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ ပုဂ္ဂလိကသို့ လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်သင့်သော လုပ်ငန်း များအားနိုင်ငံတကာတွင် ဆောင်ရွက်လေ့ရှိသည့် နည်းလမ်းများဖြင့် စိစစ်သုံးသပ်၍ ဆောင်ရွက်စေရန်၊

(ဆ) လွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများအား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်း၍ ပုဂ္ဂလိကသို့ လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်သင့်သည့် နယ်ပယ်၊ နည်းလမ်းများကို စိစစ်သုံးသပ်၍ အထက်အဖွဲ့အစည်းသို့ တင်ပြရန်၊

(ဇ)  ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို သတ်မှတ်ပေးရန်၊

(ဈ)  ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရန်နှင့် ယင်းတို့၏တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို သတ်မှတ်ပေးရန်၊

(ည) နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းများကိုပုဂ္ဂလိကသို့ လွှဲပြောင်းပြီးနောက် နိုင်ငံတော်အတွက် အကျိုးရှိစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိစိစစ်၍ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် အားနည်းချက်များကို အထက် အဖွဲ့အစည်းများသို့ သုံးသပ်တင်ပြပြီးလိုအပ်သည်များ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန်၊

(ဋ)  ပုဂ္ဂလိကသို့ လွှဲပြောင်းရောင်းချခြင်းမပြုသည့် နိုင်ငံတော်အစိုးရက မဖြစ်မနေဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမည့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနှင့် လုပ်ငန်းများအား စီးပွားရေးအရ တွက်ခြေကိုက်မှု ရှိ / မရှိ စိစစ် သုံးသပ်ရန်၊

(ဌ)  ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရာတွင် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနှင့် လုပ်ငန်းများအား ဝယ်ယူသူမှ အခြား လုပ်ငန်းသို့ ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်ခွင့်မရှိဘဲ အခြားလုပ်ငန်းသို့ ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင် လိုပါက ဆောင်ရွက်လိုသည့် လုပ်ငန်းအား စိစစ်သုံးသပ်ရန်၊

(ဍ)     ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူများကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိရှိနိုင်ရေး အတွက် သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားတို့မှ ရှင်းလင်းအသိပေးရန်။