မျှော်မှန်းချက်

စီမံကိန်းများစိစစ်သုံးသပ်အကဲဖြတ်အစီရင်ခံခြင်းဖြင့် အရင်းအမြစ်များစွမ်းရည်ပြည့်စွာ အသုံးချပြီး နိုင်ငံတော်၏လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုရန်။

ရည်မှန်းချက်

  • နိုင်ငံတော်၏လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုသော စီမံကိန်းများကို စိစစ်သုံးသပ်တင်ပြရန်၊
  • နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် စိစစ်သုံးသပ်တင်ပြရန်၊
  • လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုကို အထောက်အကူပြုသည့် ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းမှုပုံစံများ စိစစ်တင်ပြရန်၊
  • အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိကပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများစနစ်တကျဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။