မျှော်မှန်းချက်

စီမံကိန်းများ စိစစ်သုံးသပ်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံများ စိစစ်ခြင်းဖြင့် အရင်း အမြစ်များ စွမ်းရည်ပြည့်စွာ အသုံးချပြီး နိုင်ငံတော်၏ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူပြုစေရန်။

ရည်မှန်းချက်

(က)    နိုင်ငံတော်၏ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုသော စီမံကိန်းများကို စိစစ်သုံးသပ်တင်ပြရန်၊

(ခ)     နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် စိစစ် သုံးသပ်တင်ပြရန်၊

(ဂ)     လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုကို အထောက်အကူပြုသည့် ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းမှု ပုံစံများ စိစစ်တင်ပြရန်၊

(ဃ)    အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိကပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်။