ဆက်သွယ်ရန်

စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန

ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ နေပြည်တော်

ဖုန်း၊ ၉၅ ၆၇ ၄၀၆၀၆၈၊ ၉၅ ၆၇ ၄၀၆၂၂၄၊ ၉၅ ၆၇ ၄၀၆၂၂၃၊ ၉၅ ၆၇ ၄၀၆၃၄၀

Email: [email protected], [email protected]