ဖွဲ့စည်းပုံ

(က) လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ

        (၁) စီမံကိန်းသုံးသပ်ရေးဌာနစု

        (၂) ကွင်းဆင်းစိစစ်ရေး(တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ငယ် (၇)ခု)

        (၃) ကွင်းဆင်းစိစစ်ရေး(တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ငယ် (၈)ခု)

(ခ) စီမံကိန်းစိစစ်ရေးဌာနခွဲ

     (၁) စီမံကိန်းစိစစ်ရေးဌာနစု

     (၂) ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းလေ့လာရေးဌာနစု

(ဂ) အစီရင်ခံရေးဌာနခွဲ

      (၁) အကောင်အထည်ဖော်မှုသုံးသပ်ရေးဌာနစု

       (၂) အစီရင်ခံရေးဌာနစု

(ဃ) ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးဌာနခွဲ

       (၁) ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးဌာနစု

       (၂) ဝန်ထမ်းအင်အားဌာနစု

(င) ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်ရုံး၊ အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်း

      ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဥပဒေရေးရာဌာနခွဲ

      (၁) ဥပဒေရေးရာဌာနစု

      (၂) အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

      (၃) ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်ရုံး

(စ) စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာနခွဲ

      (၁) စီမံခန့်ခွဲရေး/ ငွေစာရင်းဌာနစု

      (၂) လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် သုတေသနဌာနစု

 

လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ

(က)     ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများနှင့် လုပ်ငန်းများ စာရင်းကို Database တွင်ထည့်သွင်းခြင်း၊

(ခ)      လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ/လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မှု အခြေအနေအား မြေပြင် ကွင်းဆင်း စိစစ်၍ အစီရင်ခံစာများ တင်ပြခြင်း၊

(ဂ)      ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အသီးသီးတွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများနှင့် လုပ်ငန်းများ၏  အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေများကို (၃)လတစ်ကြိမ် စိစစ်သုံးသပ်တင်ပြခြင်း၊

(ဃ)    မြေပြင်ကွင်းဆင်းစိစစ်ခဲ့သည့်လုပ်ငန်းများ၏ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကုန်ဆုံးချိန်တွင် ဆောင်ရွက် ပြီးစီးမှုအခြေအနေကို ပြန်လည် စိစစ်သုံးသပ်ခြင်း (Follow-up) လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် ခြင်း၊

(င)      အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများအား အကဲဖြတ် သုံးသပ်သည့်လုပ်ငန်း(Evaluation)ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(စ)      ဝန်ကြီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ၏ B.Q များကို စိစစ်ပေးခြင်း။

 

စီမံကိန်းစိစစ်ရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ

(က)    ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းများ၏ စီးပွားရေး တွက်ခြေကိုက်မှု အခြေအနေ၊ နှစ်လတ်/နှစ်ရှည်စီမံကိန်း မူဝါဒများ၊ အစိုးရမူဝါဒများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိ စိစစ်သုံးသပ်တင်ပြခြင်း၊

(ခ)      ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၊ နေပြည်တော် ကောင်စီနှင့် နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတို့မှ ပြည်ထောင်စု ငွေလုံး ငွေရင်း၊ မိမိဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ၊ အကူအညီ/အထောက်အပံ့နှင့် ချေးငွေတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းစီမံကိန်းနှင့်လုပ်ငန်းများ၏ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် ပြီးစီးမှုအခြေအနေကို လစဉ် အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း၊

(ဂ)      စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနနှင့် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီး ဌာန များမှ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ သည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ၏ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေများ ကို (၃)လ တစ်ကြိမ် စိစစ်သုံးသပ်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း၊

(ဃ)    လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ၏ ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းရှိ/မရှိကို စိစစ်သုံးသပ်ခြင်း။

 

အစီရင်ခံရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ

(က)    စီမံကိန်းရည်မှန်းချက် အကောင်အထည်ဖော်မှုအခြေအနေကို (၃) လတစ်ကြိမ် အစီရင်ခံ စာ ပြုစုတင်ပြခြင်း၊ 

(ခ)     ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် မဟာဗျူဟာမြောက် လုပ်ငန်းစီမံကိန်း/လုပ်ငန်းနှင့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ၏ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှု အခြေအနေကို (၃)လ တစ်ကြိမ် အစီရင်ခံစာ ပြုစုတင်ပြခြင်း၊       

(ဂ)     ဝန်ကြီးဌာနများ၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ လုပ်ငန်းများ၏ ကုန်ထုတ် လုပ်မှု/ ရောင်းချမှုနှင့် ကုန်ချောလက်ကျန် အခြေအနေကို (၃)လတစ်ကြိမ် အစီရင်ခံစာ ပြုစုတင်ပြခြင်း၊

(ဃ)    နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှု အခြေအနေ လစဉ် အစီရင်ခံစာ ပြုစုတင်ပြခြင်း၊

    

ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ

(က)    နိုင်ငံတော်၏စီမံခန့်ခွဲရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးစသည့် ကဏ္ဍအသီးသီး တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုး စေရန် တာဝန်ယူရသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဝန်ကြီးဌာနများအောက်ရှိ အဖွဲ့အစည်း များ၏ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံများတွင် ဖွဲ့စည်းမှုမှန်-မမှန်၊ လုပ်ငန်းပမာဏနှင့် ဝန်ထမ်း အင်အား မျှတမှု ရှိ-မရှိတို့ကို စိစစ်ခြင်း၊

(ခ)     ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ အသစ်ရေးဆွဲ တင်ပြလာသည့် ဖွဲ့စည်းပုံ များစိစစ်တင်ပြခြင်း၊

(ဂ)     သီးခြားလမ်းညွှန်ချက်ဖြင့်‘မူ’အရ ခွင့်ပြုပြီးသော ဖွဲ့စည်းပုံများ၊ လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းပုံများအား တိုးချဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းရန် တင်ပြသည့် ဖွဲ့စည်းပုံများကို စိစစ်တင်ပြခြင်း၊

(ဃ)    အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများတွင် ဝန်ထမ်းသစ်များခန့်ထားရေးအတွက် သဘောထားမှတ်ချက်  ပြန်ကြားပေးခြင်း၊

(င)     ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ များ၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ လက်အောက်ခံရုံးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများရှိ ဝန်ထမ်း အင်အားနှင့် လစာစရိတ်စာရင်းများကို ခွင့်ပြုနှင့်ခန့်ပြီး အခြေအနေတို့ဖြင့် ပြုစုတင်ပြ ခြင်း။

 

ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်ရုံး၊ အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုနှင့် ဥပဒေရေးရာ ဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ

(က)    ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်၏ ရုံးလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ)     သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများက အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိကပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုနည်းလမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်တင်ပြလာသည့် အဆိုပြုစီမံကိန်းများ၊ သဘောတူစာချုပ်များ၊ ဝယ်ယူရေး စာချုပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သဘောထားမှတ်ချက် တောင်းခံလာပါက စိစစ်သုံးသပ်ပြီး တွေ့ရှိချက်များအပေါ် လိုအပ်သည်များဖြည့်စွက်၍ သဘောထားမှတ်ချက် ပြန်ကြားခြင်း၊

(ဂ)     အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဗဟိုဌာန (PPP Center)၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ)    ဝန်ကြီးဌာနများမှထုတ်ပြန်မည့် ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သဘောထား မှတ်ချက် တောင်းခံလာပါက စိစစ်သုံးသပ်အကြံပြုခြင်း၊

(င)     သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှ ချုပ်ဆိုမည့် သဘောတူစာချုပ်(မူကြမ်း)များ၊ နားလည်မှု စာချွန်လွှာများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သဘောထားမှတ်ချက် တောင်းခံ လာပါက တည်ဆဲဥပဒေ၊နည်းဥပဒေများ၊လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊အမိန့်များ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်ညီညွတ်မှုရှိ/မရှိစိစစ်ပြီး တွေ့ရှိချက်များအပေါ် လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်စွက်၍ သဘောထားမှတ်ချက်များ ပြန်ကြားနိုင်ရန် စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

    

စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာနခွဲ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ

(က)    ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များ၊ ဝယ်ယူဖြည့်တင်းရေးနှင့် အထွေထွေ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ)     ဌာန၏ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ၊ ယာဉ်များ၊ ရုံးသုံးစက်ကိရိယာများ ဝယ်ယူဖြည့်တင်းခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စနစ်တကျ ခွဲဝေအသုံးပြုနိုင်ရေး စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဂ)     ဝန်ထမ်းများယုံကြည်ချက်၊ ခံယူချက်မြင့်မားရေး၊ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားရေး အတွက် လေ့ကျင့်ရေးကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ)    လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊       

(င)     ဌာန၏ ရုံးလုပ်ငန်းတာဝန်များအား ရုံးလုပ်ငန်းလက်စွဲနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(စ)     နှစ်စဉ်သာမန်နှင့် ငွေလုံးငွေရင်း အရ/အသုံးဆိုင်ရာ ဘတ်ဂျက်စာရင်းရေးဆွဲခြင်း၊ စနစ်တကျခွဲဝေအသုံးပြုနိုင်ရေးနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဆ)    ငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လစဉ် ငွေစာရင်းသုံးစွဲမှု စစ်ဆေးချက်များ၊ ငွေသားစီမံချက်၏ လအလိုက်ခန့်မှန်းချက်များ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှုကို စိစစ်နိုင် ရန် ယာယီအမှန်စာရင်းများ ပြုစုတင်ပြခြင်း၊

(ဇ)     ပြည်တွင်း/ပြည်ပသင်တန်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများ၊ အစည်းအဝေးများ၊ လေ့လာရေး ကိစ္စများသို့ တက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ အခြားဌာနများမှ ဖိတ်ကြားလာသောသင်တန်းများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ တက်ရောက် ရေးကိစ္စရပ်များနှင့်ဌာနတွင်းသင်တန်းများဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဈ)     မူဝါဒရေးရာ၊ မျက်မှောက်ရေးရာ (ပြည်တွင်း၊ နိုင်ငံတကာ) သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ည)    ဦးစီးဌာန၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်၊ သတင်းများ၊ သိမှတ်ဖွယ်ရာများကို Website တွင် တင်ပြဆောင်ရွက်သည့် ကိစ္စရပ်များအား ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ဌာနတွင်း နည်းပညာ နှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်များ၊e-Government ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း။