ဖွဲ့စည်းပုံ

 • စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ

  • စီမံကိန်းစိစစ်ရေးဌာနစု (၁)
  • စီမံကိန်းစိစစ်ရေးဌာနစု(၂)     
  • စီမံကိန်းစစ်ဆေးရေးဌာနစု
 • ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးနှင့် အစီရင်ခံရေးဌာနခွဲ

  • ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးဌာနစု
  • ဝန်ထမ်းအင်အား၊လစာစရိတ်နှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဌာနစု
  • အစီရင်ခံရေးဌာနစု
 • စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာနခွဲ

  • စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနစု
  • ငွေစာရင်းဌာနစု
  • လေ့ကျင့်ရေးနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနစု
  • ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်ရုံးဌာနစု

စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ

လုပ်ငန်းစီမံကိန်းသစ်များ၊ တိုးချဲ့လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ အဆိုပြုတင်ပြသည့်အဆင့်မှ အကောင်အထည်ဖော်ပြီးစီးသည့် အဆင့်အထိ စိစစ်တင်ပြရာတွင် အောက်ပါလုပ်ငန်း (၄) ရပ်ဖြင့် စိစစ်သုံးသပ်လျက်ရှိပါသည်-

(က)  အကောင်အထည်ဖော်ရန် သင့်မသင့် စိစစ်သုံးသပ်တင်ပြခြင်း၊
(ခ)    အကောင်အထည်ဖော်ဆဲအချိန်တွင် သုံးလတစ်ကြိမ်အစီရင်ခံခြင်း၊
(ဂ)    အကောင်အထည်ဖော်မှုအခြေအနေများကိုကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီးအစီရင်ခံ တင်ပြခြင်း၊
(ဃ)   အကောင်အထည်ဖော် တည်ဆောက်ပြီးစီးချိန်တွင် ပြန်လည်စိစစ်သုံးသပ် တင်ပြခြင်း။
 

ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးနှင့် အစီရင်ခံရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ

အစိုးရဝန်ထမ်း  အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံများအား အောက်ပါ ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် စိစစ် တင်ပြလျက်ရှိပါသည်-

(က) နိုင်ငံတော်၏စီမံခန့်ခွဲရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးစသည့် ကဏ္ဍအသီးသီးတွင်  လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေသော ဦးစီးဌာနများနှင့် လုပ်ငန်းများ၏ ဖွဲ့စည်းမှုပုံသဏ္ဍာန် မှန်ကန် စေခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်၊
(ခ) အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းပမာဏအတွက် ဝန်ထမ်းအင်အား ပြည့်စုံစေခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းမြန်ဆန်ပြီး မျှော်မှန်းသည့် အကျိုးကျေးဇူး အပြည့်အဝ ရရှိစေရန်၊
(ဂ) အဖွဲ့အစည်းများ၏ဖွဲ့စည်းပုံကို ကျစ်လစ်သိပ်သည်းစေခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေ အလဟဿ ဆုံးရှုံးမှုမှ ကာကွယ်နိုင်စေရန်၊
(ဃ) အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝန်ထမ်းသစ်များ ခန့်ထားရေးအတွက်  ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်တို့နှင့် ညီညွတ်မှုရှိ/မရှိဆောင်ရွက်ပေးရန်၊
(င) နိုင်ငံတော်ပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေမှု ကိုအစီရင်ခံတင်ပြခြင်း၊

စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ငွေစာရင်းဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ

ဝန်ထမ်းရေးရာ စီမံခန့်ခွဲရေးကိစ္စရပ်များ၊ ဌာနပိုင်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူဖြည့်တင်းခြင်း၊ ခွဲဝေသုံးစွဲခြင်း၊ ယာဉ်နှင့်ရုံးသုံးစက်ကိရိယာများ အသုံးပြုမှုကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ဌာနခွဲများမှ လိုအပ်သည်များကို ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲရေးကိစ္စရပ်များ၊ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်အလိုက် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မှတစ်ဆင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်အရ သာမန်နှင့် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ခွင့်ပြုငွေအား ဘဏ္ဍာ ရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ ဌာန၏ လိုအပ်ချက်များအား ဖြည့်ဆည်းခြင်း လုပ်ငန်း များကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ဝန်ထမ်းများအား ပြည်တွင်း/ ပြည်ပသင်တန်းများသို့ တက်ရောက်နိုင်သည့်ကိစ္စများ၊ ဌာန အတွင်း ကွန်ပျူတာနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်များ၊ ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းကို Database များဖြင့် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ရုံးတွင်းစာကြည့်တိုက်ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက် ပါသည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲတိုးတက်ရန်အတွက် ဈေးကွက်စီးပွားရေးနှင့်အညီ နိုင်ငံပိုင်အချိုးအစားကိုလျော့ချ၍ ပုဂ္ဂလိကပိုင်အချိုးအစားသို့ ပြောင်းလဲ တိုးတက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအား စနစ်တကျအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေး ကော်မရှင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှစ၍ ကော်မရှင်၏ ရုံးလုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။