အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးတက်စေရန်နှင့် တာဝန်ယူမှုရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများဖြစ်စေရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ အောက်ပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာများကို ထုန်ပြန်ထားပါသည်-

 

AttachmentSize
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉/၂၀၁၈24.41 KB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၈/၂၀၁၈24.32 KB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၀/၂၀၁၇111.19 KB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၁/၂၀၁၇26.53 KB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၃/၂၀၁၇92.09 KB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၅/၂၀၁၇128.65 KB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ်(၅၇/၂၀၁၈) မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ(၂၀၁၇) အရ သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည့် အခကြေးငွေနှင့် နှောင့်နှေးသည့် ပေးပိ77.2 KB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ်(၅၈/၂၀၁၈) စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အသင်းအဖွဲ့များအတွက် သတ်မှတ်ချက်များ33.67 KB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ်(၅၉/၂၀၁၈) အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီများအတွက် သတ်မှတ်ချက်များ120.05 KB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ( ၅၆ /၂၀၁၈) မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ (၂၀၁၇ ) အရ သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည့် ပုံစံများ192.75 KB
PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆၀/၂၀၁၈) မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ (၂၀၁၇)အရ သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းပုံစံ813.18 KB
PDF icon ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သည့်စံသတ်မှတ်ချက်များ53.4 KB