ရည်ရွယ်ချက်များ

၂။      နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ စီးပွားရေးမူဝါဒ (၁၂)ရပ် အထောက်အကူ ဖြစ်စေမည့် ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှု မူဝါဒများကို အခြေခံလျှက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က)  ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုတိုးမြှင့်လာစေရန်။

(ခ)   ပုဂ္ဂလိက စွန့်ဦးတီထွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို အားပေးရန်။

(ဂ)   ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်။

(ဃ)  အဖွဲ့အစည်းတည်ထောင်ဆောင်ရွက်ပုံ၊ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပုံ မူဘောင်များအား ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်။

DICA Vision

  • Realize the potential

DICA Mission

  • Facilitate Business, Promote Investment, Sustain the Country Development

DICA ၏ ဆောင်ပုဒ်

D    – Dutiful (တာဝန်ကျေပွန်ခြင်း)

I     –  Industrious (လုံ့လဝီရိယရှိခြင်း)

C    – Capable (စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝခြင်း)

A    –  Accountable (တာဝန်ခံမှုရှိခြင်း)