နည်းဥပဒေများ

ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရန်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါနည်းဥပဒေများကို အခြေခံ၍ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်-