မော်ကွန်းဆိုင်ရာစံ သတ်မှတ်ချက်(၁၁)ချက်

(၁)     မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်နှင့် နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးစသည်တို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အထောက်အထားများ၊ အချက်အလက်များပါရှိခြင်း၊

(၂)     အမျိုးသားရေးလက္ခဏာဆောင်ခြင်း၊

(၃)     နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ သိပ္ပံ၊ စက်မှု၊ ဆေးဘက် စသည်တို့နှင့်သက်ဆိုင်ခြင်း၊

(၄)     အစိုးရ၏ မူဝါဒစီမံကိန်းနှင့်စီမံချက်တို့ဖြစ်ခြင်း၊

(၅)     ဥပဒေ နည်းပညာများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ နည်းစနစ်၊ လက်စွဲ စသည်တို့နှင့်ယင်းတို့ဖြစ်ပေါ် လာရေးတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သည့် စာရွက်စာတမ်းများဖြစ်ခြင်း၊

(၆)     အစိုး၏ နှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာနှင့် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာများ ဖြစ်ခြင်း၊

(၇)     အစိုးရ၏အရေးကြီးသော အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများဖြစ်ခြင်း၊

(၈)     အစိုးရဌာန ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံတိုးချဲ့မှု၊ ပြုပြင်မှု၊ ပေါင်းစပ်မှု၊ ပြောင်းလဲမှု စသည်တို့ဖြစ်ခြင်း၊

(၉)     နိုင်ငံဖြစ်စဉ်တွင် အကျုံးဝင်သော ကိန်းဂဏန်း စာရင်းအင်းတို့ဖြစ်ခြင်း၊

(၁၀)   နိုင်ငံ၏အရေးပါသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ထင်ရှားသော ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ပတ်သက်ခြင်း၊

(၁၁)   မှတ်သားသင့် မှတ်သားထိုက်သော နိုင်ငံအဖြစ်အပျက်နှင့် သက်ဆိုင်ခြင်း။