၁။     ဌာနဆိုင်ရာများမှ စာဖတ်ခွင့်တောင်းခံခြင်း

(က)    ဌာန၏ Letter Head ဖြင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ကိုယ်စား) အနိမ့်ဆုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး လက်မှတ် ရေးထိုးထားသည့်စာ

(ခ)     စာလာဖတ်သူဝန်ထမ်း၏ ဝန်ထမ်းကဒ် (မူရင်း)

(ဂ)     ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ

(ဃ)    ဖတ်ရှုလိုသည့် အကြောင်းအရာပေါ်မူတည်၍ လိုအပ်ပါက မှတ်တမ်းစတင် ဖန်တီးသူ မူလ ဌာန/လူပုဂ္ဂိုလ်ထံမှ ခွင့်ပြုချက်

မှတ်ချက်။    မှတ်ပုံတင်ကြေး အခမဲ့ခွင့်ပြုသည်။

        ၂။     ပြင်ပသုတေသီ (ပြည်တွင်း)

(က)    အဖွဲ့အစည်း၏ ဥက္ကဌကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် ထောက်ခံချက် (သို့) ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိ တစ်ဦးဦး၏ ထောက်ခံချက်

(ခ)     နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ် (မူရင်း)

(ဂ)     ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ

(ဃ)    ဖတ်ရှုလိုသည့် အကြောင်းအရာပေါ်မူတည်၍ လိုအပ်ပါက မှတ်တမ်းစတင် ဖန်တီးသူ မူလ ဌာန/လူပုဂ္ဂိုလ်ထံမှ ခွင့်ပြုချက်

(င)     ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက တစ်နှစ်စာ မှတ်ပုံတင်ကြေးအတွက် US$ 30 နှင့်ညီမျှ သည့် မြန်မာကျပ်ငွေ

          ၃။     တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ (ပြည်တွင်း)

                (က)    ပါမောက္ခ၏ထောက်ခံချက်

                   (ခ)     ကျောင်းသားကဒ် (မူရင်း)

(ဂ)     ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ

(ဃ)    ဖတ်ရှုလိုသည့် အကြောင်းအရာပေါ်မူတည်၍ လိုအပ်ပါက မှတ်တမ်းစတင် ဖန်တီးသူ မူလ ဌာန/လူပုဂ္ဂိုလ်ထံမှ ခွင့်ပြုချက်

မှတ်ချက်။    မှတ်ပုံတင်ကြေး အခမဲ့ခွင့်ပြုသည်။