(က)   ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ

ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲအောက်တွင် ငွေကြေး ခန့်မှန်းတွက်ချက်ဌာနစု၊ ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနစုဟူ၍ ဌာနစု(၂) ခု ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(၁)     ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ငွေကြေးစီးဝင်လာမှုများကိုခန့်မှန်းခြင်းနှင့် ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ထောက်ပံ့ခြင်း။

(၂)     ဝန်ကြီးဌာနများ၏ ငွေကြေးအစီအစဉ်နှင့်အညီငွေကြေးစီးဝင်မှု (ရငွေ) ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်း။

(၃)     ဌာနအဖွဲ့အစည်းများမှ တင်ပြလာသော ငွေသားစီးဝင်မှု အစီအစဉ် ပေါ်တွင် အခြေခံ၍ (၃) လတစ်ကြိမ် ၊ (၁)လတစ်ကြိမ် ငွေထုတ် ကန့်သတ်ချက်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း။

(၄) မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်နှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တို့တွင်ထားရှိသော နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ စာရင်းများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြင်Treasury Single Account ကိုထိန်းသိမ်းခြင်း။

(၅)    မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်နှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တို့အကြား ပိုမိုမြန်ဆန်သော စာရင်းရှင်းလင်း မှုဖြစ်ပေါ်စေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပံ့ပိုးခြင်းနှင့် ထိန်းကျောင်းကြီးကြပ်ခြင်း။

 

      (ခ)     ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ          

ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲအောက်တွင် ကြွေးမြီ စာရင်းထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပေးဆပ်ရေးဌာနစု(backoffice)၊ ကြွေးမြီမူဝါဒ နှင့် ဆန်းစစ်ရေးဌာနစု (Middle office)နှင့်  ကြွေးမြီစိစစ်ရေးဌာနစု (front office) ဟူ၍ (၃) ပိုင်းခွဲပြီး ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

       (၁)     နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ပြည်တွင်းပြည်ပကြွေးမြီအားလုံးအတွက် စာရင်း ရေးသွင်းခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

       (၂)     Debt Servicing ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ကြွေးမြီပြန်လည်ပေးဆပ်မှုများကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲဆောင်ရွက်ခြင်း။                 

                             (၃)     ပြည်ပအကူအညီရငွေနှင့် ထောက်ပံ့ငွေစာရင်းပြုစုထားရှိခြင်း။

       (၄)     ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကြွေးမြီဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

       (၅)     ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများအားရေးဆွဲပြုစုခြင်းနှင့် အများပြည်သူသိရှိလေ့လာနိုင်ရန် ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးခြင်း။

       (၆)     ကြွေးမြီဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာနှင့်အညီ ပြည်သူများသို့ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

 

(ဂ)    စာရင်းပေါင်းချုပ်ပြုစုရေးနှင့်အစီရင်ခံရေးဌာနခွဲ     

စာရင်းပေါင်းချုပ်ပြုစုရေးနှင့် အစီရင်ခံရေးဌာနခွဲအောက် တွင် ဘက်ဂျက်အကောင်အထည်ဖော်မှု ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ ရေးဌာနစု၊ စာရင်းပေါင်းချုပ်ပြုစုရေးနှင့် အစီရင်ခံရေးဌာနစုတို့ရှိ ပြီး အဓိကလုပ်ငန်း တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

      (၁)     ဝန်ကြီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနများ၏ ဘတ်ဂျက်အား တိကျမှန်ကန်စွာ သုံးစွဲမှု ရှိစေရန် ကြီးကြပ်ခြင်း။

     (၂)  ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းနှင့် အသုံးစရိတ်များကို ထိန်းချုပ်ခြင်း။

      (၃)     နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေစာရင်းတစ်ခုလုံးကိုစုစည်းပေါင်းချုပ်ခြင်း။

  (၄) ဘတ်ဂျက်အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကုန်ဆုံးခါနီးမှအသုံးစရိတ်များအား အလျင်အမြန် သုံးစွဲခြင်းကိုရှောင်ရှားပြီး တစ်နှစ်တာအတွင်းမှန်ကန်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကို ကြီးကြပ်ခြင်း။

      (၅)     ဘတ်ဂျက်အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများ   အချိန်မှန်တင်ပြရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

                                       (၆)   လစဉ်၊နှစ်ပတ်လည်စာရင်းပြုစုခြင်းနှင့်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းတို့ကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီဆောင်ရွက်နိုင်ရန်

                                             စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။

            (ဃ)    စီမံရေးရာနှင့်ငွေစာရင်းဌာနခွဲ

                          စီမံရေးရာနှင့် ငွေစာရင်းဌာနခွဲအောက်တွင် စီမံရေးရာဌာနစု၊ လေ့ကျင့်ပညာပေးရေးဌာနစုနှင့်ငွေစာရင်းဌာနစုတို့ရှိမည်ဖြစ်ပြီး

                          လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

         (၁) ဝန်ထမ်းများ၏ရာထူးခန့်ထားခြင်း၊ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း၊အမှုထမ်းသက်မှတ်တမ်းများ ပြုစုထားရှိခြင်း၊နှစ်တိုး

               လစာခံစားခွင့်ပြုခြင်း၊ ခွင့်ခံစားခွင့်ပြုခြင်း၊ အငြိမ်းစားယူခြင်း စသောဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များကို တာဝန်

               ယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

        (၂)  ပြည်ပသို့အစည်းအဝေး၊ ဆွေးနွေးပွဲ၊ ပညာသင်စသည့်ကိစ္စရပ်များအတွက် နိုင်ငံခြား သွားခွင့်ပြုမိန့်များနှင့်

              အခြားလိုအပ်သည်များ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းကိစ္စ လစာအပါအဝင်

              ကုန်ကျစရိတ်များကို ထုတ်ယူ   သုံးစွဲမှုပြုခြင်းနှင့် စာရင်းများစနစ်တကျပြုစုထားရှိခြင်း။

            (င)    ငွေတိုက်ရေးရာမူဝါဒနှင့် အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲ

ငွေတိုက်ရေးရာမူဝါဒနှင့် အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲအောက်တွင် ငွေတိုက်မူဝါဒနှင့် သုတေသနဌာနစုနှင့် ငွေတိုက်စည်းမျဉ်းနှင့်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးဌာနစုတို့ရှိပြီး လုပ်ငန်းတာဝန် များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းနှင့် အသုံးစရိတ်များကိုထိန်းချုပ်ခြင်း၊ စာရင်းပြုစုခြင်းနှင့် အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းတို့ကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် မူဝါဒများ ချမှတ်ဖော်ထုတ်ခြင်း၊

 (ခ) ငွေတိုက်စာရင်းပြုစုခြင်း၊ အစီရင်ခံခြင်း၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် မှုများနှင့် ဘတ်ဂျက်အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် တိုးမြှင့်ရန် ဆောင်ရွက်မည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်း၊

  (ဂ) ငွေတိုက်ဦးစီးဌာနအောက်ရှိ ဌာနခွဲအသီးသီးအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ချမှတ် ခြင်း၊

 (ဃ) ဌာနခွဲအသီးသီးမှ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြုံတွေ့ရသောပြောင်းလဲမှုများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် လိုအပ်ပါကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲချမှတ်ခြင်း၊

  (င) ချမှတ်ထားသော ငွေတိုက်ရေးရာမူဝါဒများ၊ ရည်မှန်းချက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိစေရန် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အစိုးရဘဏ္ဍာရေး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ခိုင်မာအားကောင်းစေရန် ခေတ်မီနည်းပညာများဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

အစိုးရပစ္စည်းဝယ်ယူမှုစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်

ငွေတိုက်ဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အစိုးရပစ္စည်းဝယ်ယူမှုစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်အား အောက်ပါအတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၁။     စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက် အဖွဲ့ အစည်း များ၏ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေး စနစ်စီမံခန့်ခွဲမှု ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး စီမံကိန်း (Modernization of Public Finance Management Project- MPFM) ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ခြင်း။

၂။      အဆိုပါ စီမံကိန်း၏ နယ်ပယ်(၃)ပါ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အစိုးရပစ္စည်း ဝယ်ယူမှုစနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို အစိုးရပစ္စည်းဝယ်ယူမှု စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြုစုရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီ (Public Procurement Rules and Regulations Supervision Committee- PPRRSC) နှင့် ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ၏ လုပ်ငန်း တာဝန်များကို ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အစိုးရ ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြုစုရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့တို့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိခြင်း။

၃။      ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ၏ အဓိကလုပ်ငန်းစဉ် (၃) ရပ်မှာ ဝန်ကြီးဌာနအဖွဲ့အစည်းများမှ လက်ရှိအသုံးပြုနေသည့် ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုညွှန်ကြားချက်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အစိုးရ၏ ဝယ်ယူရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေရေးဆွဲခြင်းနှင့် စံသတ်မှတ်ထားတဲ့ တင်ဒါစာရွက်စာတမ်း များ/ ပုံစံများ (Standard Bidding Documents/ Forms) ရေးဆွဲပြုစုရေးခြင်း။

၄။      ပစ္စည်းဝယ်ယူမှု ညွှန်ကြားချက်ပြင်ဆင်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်း များ၏  ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း၊      ဝန်ဆောင်မှုရယူခြင်း၊  ငှားရမ်းခြင်းနှင့်    ရောင်းချ ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့်တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအား

                          နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ညွှန်ကြားချက်အမှတ်၊ ၁/၂၀၁၇ဖြင့်၁၀-၄-၂၀၁၇ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ခြင်း။

၅။     ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ များ၏ ဆောင်ရွက်နေသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ တင်ဒါ ခေါ်ယူရေးကြန့်ကြာခြင်း အကြောင်းရင်း များနှင့်                                 စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ ညွှန်ကြားချက်အရ ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနနှင့် ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်း၍  (၁၅-၁၁-၂၀၁၈) ရက်နေ့မှ (၁၆-၁၁-၂၀၁၈) ရက်နေ့အထိ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၄) သင်တန်း ခန်းမ၌ “တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်း ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၁/၂၀၁၇) နှင့် စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မှုအား စောင့်ကြည့် လေ့လာခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သင်တန်း” အား ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များနှင့် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီများသို့ ပို့ချခဲ့ခြင်း။

၆။     ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ဥပဒေရေးရာ နှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင်၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း များ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဆွေးနွေး၍ အစိုးရ၏ ဝယ်ယူရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ (မူကြမ်း) အား ပူးပေါင်းရေး ဆွဲခဲ့ခြင်း။

၇။     စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ အစိုးရ၏ ဝယ်ယူရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ (မူကြမ်း) အား နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီပြီး ပိုမိုကျယ်ပြန့် ပြည့်စုံသော ဥပဒေတစ်ရပ် ဖြစ်စေရေးအတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ဝယ်ယူရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ အစိုးရ၏ ဝယ်ယူရေးနှင့် ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများ ငှားရမ်း၊ ရောင်းချရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ (မူကြမ်း) အား ထပ်မံပြင်ဆင်ရေးဆွဲခဲ့ခြင်း။

၈။     ယင်းနောက် ဥပဒေအား လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းနိုင်ရေးအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်း။

၉။     ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ဝယ်ယူရေးကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံ၍ အစိုးရ၏ ဝယ်ယူရေးဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ (မူကြမ်း) အား စတင်ရေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း။