၁။      ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ

ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲတွင် ငွေကြေးခန့်မှန်းတွက်ချက်ဌာနစုနှင့် ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနစုတို့ကို ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး လုပ်ငန်း​ဆောင်ရွက်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က)    ငွေကြေးခန့်မှန်းတွက်ချက်ဌာနစု

          (၁)     ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ငွေသားစီမံချက်အရ အစိုးရ၏ ကာလတိုငွေကြေး လိုအပ်ချက် ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်း၊

          (၂)      ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ တင်ပြလာသော ငွေသားစီးထွက်မှုအစီအစဉ်ပေါ်တွင် အခြေခံ၍ သုံးလပတ်အလိုက်

                    ငွေထုတ်ကန့်သတ်ချက်ကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊

          (၃)     ငွေသားစီမံချက်ရေးဆွဲမှု တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းခြင်း၊

          (၄)     ငွေသားစီမံချက်ရေးဆွဲမှုအား ငွေတိုက်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးသတင်းအချက်အလက်များ အစီရင်ခံရေးစနစ် (Financial

                    Information Reporting System For Treasury- FIRST) အသုံးပြု၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ)     ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနစု

          (၁)     မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်နှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တို့တွင်ထားရှိသော နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏

                    ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေစာရင်းများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြင့် Treasury Single Account ကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊

          (၂)      မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်နှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တို့အကြား ပိုမိုမြန်ဆန်သော စာရင်းရှင်းလင်းမှု ဖြစ်ပေါ်စေရန်

                    အပတ်စဉ်(Weekly Fund Settlement) စာရင်းရှင်းလင်းခြင်း၊ ပံ့ပိုးခြင်းနှင့် ထိန်းကျောင်းကြီးကြပ်ခြင်း၊

          (၃)     မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် မဖွင့်လှစ်နိုင်​သော ဒေသများရှိ အစိုးရငွေတိုက်ရုံးများ၏ လစဉ်စာရင်းများအား ပြုစုခြင်း၊

          (၄)     ဘဏ်နှင့်ဌာနစာရင်းကွဲလွဲမှုအတွက် ဘဏ်နှင့်လွှဲပို့ငွေစာရင်း ရေးဆွဲထုတ်ပြန်ခြင်း၊

          (၅)     ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေမှ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်များ၏ ဘတ်ဂျက် လိုငွေဖြည့်ဆည်းရန် ထောက်ပံ့ခြင်း၊

          (၆)     နိုင်ငံတော်ကိုယ်စား ပြည်တွင်း/ပြည်ပငွေပေးငွေယူ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ငွေထုတ်စာရင်း (နိုင်ငံတော်စာရင်း)အား

                    ဖွင့်လှစ်၍ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊

          (၇)     ပြည်တွင်းအထောက်အပံ့ခံအဖွဲ့အစည်းများသို့ ထောက်ပံ့ခြင်း၊

          (၈)     အစိုးရစီမံအုပ်ချုပ်သော ဘဏ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများသို့ ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် ရင်းနှီးငွေများ ထည့်ဝင်ခြင်း၊

          (၉)     အစိုးရဌာန/အဖွဲ့အစည်းများက စီးပွားရေးဆိုင်ရာအထူးလုပ်ငန်းများကို လျင်မြန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လှည့်ပတ်ရန်ပုံငွေ

                    (Revolving Fund)များ ခွင့်ပြု​ပေးခြင်း၊ 

 

၂။     ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ

ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲတွင် ကြွေးမြီစိစစ်ရေးဌာနစု ကြွေးမြီမူဝါဒနှင့်ဆန်းစစ်ရေးဌာနစုနှင့် ကြွေးမြီစာရင်းထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ပေးဆပ်ရေးဌာနစုတို့ကို ဖွဲ့စည်းထားပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)    ကြွေးမြီစိစစ်ရေးဌာနစု (Front Office)

          (၁)    အစိုးရ၏ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များအား လေလံစနစ်ဖြင့် ထုတ်ဝေရောင်းချခြင်းနှင့် ပြည်တွင်းစျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်

                   ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

          (၂)     ပြည်တွင်း/ပြည်ပမှချေးငွေရယူခြင်းအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ)    ကြွေးမြီမူဝါဒနှင့် ဆန်းစစ်ရေးဌာနစု (Middle Office)

         (၁)    အစိုးရ၏ကြွေးမြီဆိုင်ရာ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာနှင့် ကာလလတ် ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုမဟာဗျူဟာကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း၊

         (၂)     ချမှတ်ထားသည့် ကြွေးမြီဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာနှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု အခြေအနေများအား

                  သုံးသပ်တင်ပြခြင်း၊

         (၃)    ကြွေးမြီခံနိုင်ရည်ရှိမှုဆန်းစစ်ခြင်း (Debt Sustainability Analysis)၊

(ဂ)    ကြွေးမြီစာရင်းထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပေးဆပ်ရေးဌာနစု (Back Office)

         (၁)     အစိုးရ၏ ပြည်တွင်း/ပြည်ပကြွေးမြီစာရင်းပြုစုခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊

         (၂)      ကြွေးမြီပြန်လည်ပေးဆပ်ခြင်းအား တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊

         (၃)    အစိုးရ၏ကြွေးမြီအခြေအနေအား (၃) လပတ်အလိုက် ပြုစုတင်ပြခြင်း၊

         (၄)     နိုင်ငံတော်မှ ထုတ်ချေးထားသောချေးငွေများ၊ အခြားသောအရေးပေါ် ပေးချေရမည့် ပေးရန်တာဝန်များနှင့် နိုင်ငံတော်မှ တာဝန်ယူ

                   အာမခံချက်ပေးထားသော ကြွေးမြီဆိုင်ရာစာရင်းများထားရှိခြင်း၊

         (၅)     အစိုးရဌာန/အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပြည်ပချေးငွေထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပေးဆပ်ခြင်းအား နှစ်စဉ် အရအသုံးခန့်မှန်းခြေ

                   ငွေစာရင်းတွင် လျာထားနိုင်ရေးစိစစ်ခြင်း၊

 

၃။      စာရင်းပေါင်းချုပ်ပြုစုရေးနှင့်အစီရင်ခံရေးဌာနခွဲ

စာရင်းပေါင်းချုပ်ပြုစုရေးနှင့်အစီရင်ခံရေးဌာနခွဲတွင် ဘတ်ဂျက်အကောင်အထည်ဖော်မှု ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးဌာနစုနှင့် စာရင်းပေါင်းချုပ်ပြုစုရေးနှင့်အစီရင်ခံရေးဌာနစုတို့ကို ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က)    ဘတ်ဂျက်အကောင်အထည်ဖော်မှုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးဌာနစု

          ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အခွန်ရငွေလစဉ်စာရင်း၊ သာမန်ရငွေလစဉ်စာရင်းနှင့် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်လစဉ်စာရင်း

          များကို အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ အကောင်အထည်ဖော်မှုအခြေအနေအား လစဉ်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း၊

(ခ)    စာရင်းပေါင်းချုပ်ပြုစုရေးနှင့်အစီရင်ခံရေးဌာနစု

         (၁)     ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဝန်ကြီး/ဉီးစီးဌာနများ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီနှင့် နိုင်ငံတော်ပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏

                   လစဉ်စာရင်းများအား ပြုစုပေါင်းချုပ်၍ လစဉ်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း၊

         (၂)      ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေစာရင်းများ တင်ပြခြင်း၊

                   (ကက)         ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေလစဉ်စာရင်း ပြုစုပေါင်းချုပ်ခြင်း၊

                   (ခခ)           တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ လစဉ်စာရင်းများ စုစည်းပေါင်းချုပ်ခြင်း၊

                   (ဂဂ)           ပြည်ထောင်စုနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေလစဉ်စာရင်းများ စုစည်းပေါင်းချုပ်ခြင်း၊

         (၃)     ဗဟိုရန်ပုံငွေစာရင်းအား ထိန်းသိမ်းခြင်း၊

         (၄)     ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၏ စာရင်းစစ် စစ်ဆေးပြီးသည့် သာမန်စာရင်း၊

                   ငွေလုံးငွေရင်းစာရင်း၊ ကြွေးမြီစာရင်းများ၏ အမှန်စာရင်း (Actual) ကို တင်ပြခြင်း၊

 

၄။      ငွေတိုက်ရေးရာမူဝါဒနှင့် အရည်အသွေးမြှင့်တင်မှုဆိုင်ရာဌာနခွဲ

ငွေတိုက်ရေးရာမူဝါဒနှင့် အရည်အသွေးမြှင့်တင်မှုဆိုင်ရာဌာနခွဲတွင် ငွေတိုက်မူဝါဒနှင့်သုတေသနဌာနစုနှင့် ငွေတိုက်စည်းမျဉ်းနှင့်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးဌာနစုတို့ကို ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်−

(က)   ငွေတိုက်မူဝါဒနှင့် သုတေသနဌာနစု

         (၁)     ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းနှင့် အသုံးစရိတ်များကို ထိန်းချုပ်ခြင်း၊

                   စာရင်းပြုစုခြင်းနှင့် အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းတို့ကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် မူဝါဒများ

                   ချမှတ်ဖော်ထုတ်ခြင်း၊

         (၂)      ငွေတိုက်စာရင်းပြုစုခြင်း၊ အစီရင်ခံခြင်း၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ဘတ်ဂျက်အကောင်အထည်ဖော်

                   ဆောင်ရွက်မှုများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ရန်ဆောင်ရွက်မည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် အစီအစဉ်များ

                    ရေးဆွဲခြင်း၊

         (၃)      အားနည်းချက်များကို စနစ်တကျ ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် ဦးစားပေးအစီအစဉ်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး

                    လုပ်ငန်းစဉ်များကို အစီအစဉ်တကျဆောင်ရွက်ခြင်း၊

         (၄)      နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရသည့်ကိစ္စရပ်များအား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ)     ငွေတိုက်စည်းမျဉ်းနှင့် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးဌာနစု

         (၁)     ငွေတိုက်ဦးစီးဌာနအောက်ရှိ ဌာနခွဲအသီးသီးအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ချမှတ်ခြင်း၊

         (၂)      ဌာနခွဲအသီးသီးမှ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြုံတွေ့ရသော ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

                    သတ်မှတ်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် လိုအပ်ပါက စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲချမှတ်ခြင်း၊

         (၃)     PFM စနစ်များနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား မူဝါဒများ၊ မဟာဗျူဟာများနှင့် အညီလိုက်လျောညီထွေပြောင်းလဲတိုးတက်လာစေရန်

                   သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဌာနစုနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

         (၄)     အစိုးရ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ထုခွဲခြင်းအတွက် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ကြပ်မတ်ကွပ်ကဲခြင်း၊

 

၅။      သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဌာနခွဲ

သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဌာနခွဲအောက်တွင် ကွန်ယက်နှင့်သတင်းအချက်အလက်ဌာနစုနှင့် ကွန်ယက်ထိန်းသိမ်းရေးဌာနစုတို့ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း  ဖြစ်ပါသည်-

(က)    ကွန်ယက်နှင့်သတင်းအချက်အလက်ဌာနစု

         (၁)     အစိုးရဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအား ကွန်ပျူတာစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်း

                   ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

         (၂)      ဘဏ္ဍာရေးသတင်းအချက်အလက်များကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းစုစည်းထားသောစနစ် International Financial Management

                   Information System (IFMIS) စနစ်တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ငွေတိုက်ဦးစီးဌာနတို့အကြား အဓိက

                  ဆက်သွယ်ပေးသူအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

         (၃)     သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်   လိုအပ်သော

                   အကူအညီများပေးအပ်ခြင်း၊

(ခ)     ကွန်ယက်ထိန်းသိမ်းရေးဌာနစု

         (၁)     ဘဏ္ဍာရေးသတင်းအချက်အလက်များကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းစုစည်းထားသောစနစ်   International Financial Management

                   Information System (IFMIS) စနစ်အတွက် လိုအပ်သည့်လုပ်ငန်းများကို စုစည်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

         (၂)      အနာဂတ်အစိုးရဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို ထောက်ကူနိုင်ရန် လိုအပ်သည့် အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်

                   စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

         (၃)     ငွေတိုက်လုပ်ငန်းအတွက် အချက်အလက်ကွန်ယက် (Data Network)၊ စက်ပစ္စည်းများနှင့် အခြေခံအဆောက်အဦတို့ကို

                   ထိန်းသိမ်းခြင်း၊

         (၄)     လုပ်ငန်းစဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အစီအစဉ်နှင့် စနစ်ပျက်ယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်ပါက လုပ်ငန်း (Data) များ ပြန်လည်ရရှိနိုင်မည့်

                    အစီအစဉ်များ ချမှတ်၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

 

၆။     စီမံရေးရာနှင့်ငွေစာရင်းဌာနခွဲ

စီမံရေးရာနှင့်ငွေစာရင်းဌာနခွဲအောက်တွင် စီမံရေးရာဌာနစု၊ လေ့ကျင့်ပညာပေးရေးဌာနစုနှင့် ငွေစာရင်းဌာနစုတို့ကို ဖွဲ့စည်းထားပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)    စီမံရေးရာဌာစု

         (၁)     ဝန်ထမ်းများ၏ ရာထူးခန့်ထားခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် အမှုထမ်းသက်မှတ်တမ်းများ ပြုစုထားရှိခြင်း၊

         (၂)     နှစ်တိုးလစာခံစားခွင့်ပြုခြင်း၊ ခွင့်ခံစားခွင့်ပြုခြင်းနှင့် အငြိမ်းစားယူခြင်းစသော ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များကို တာဝန်ယူ

                  ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

         (၃)     ပြည်ပသို့အစည်းအဝေး၊ ဆွေးနွေးပွဲနှင့် ပညာသင်စသည့်ကိစ္စရပ်များအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

()     လေ့ကျင့်ပညာပေးရေးဌာနစု

         (၁)     ဝန်ထမ်းများ၏ လေ့ကျင့်ပညာပေးရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ငန်းစီမံချက်များ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊

         (၂)     စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး အရည်အချင်းပြည့်ဝသောဝန်ထမ်းများ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ပြည်တွင်း/ပြည်ပသင်တန်းများ၊

                   အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများသို့ စေလွှတ်ရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

         (၃)     ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာ၌ ထိရောက်သွက်လက်မြန်ဆန်စွာဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် ဝန်ထမ်းများ ပင်ကိုယ်

                   အရည်အချင်း ပိုမိုမြင့်မားလာစေရန်အတွက် ဌာနတွင်းသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပခြင်း၊

         (၄)     လေ့ကျင့်ပညာပေးရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များအား မှတ်တမ်းတင်ထားရှိခြင်း၊

 ()    ငွေစာရင်းဌာနစု

          ဌာနဆိုင်ရာ အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းကိစ္စရပ်များ၊ ဌာန၏အသုံးစရိတ်များ ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်းနှင့် ရငွေ/သုံးငွေစာရင်းများ

          စနစ်တကျပြုစုခြင်း။