ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ရုံးအမှတ်(၃၄)၊ နေပြည်တော်

ဖုန်း- ၀၆၇ - ၄၁၀ ၁၆၁, ၀၆၇ - ၄၁၀ ၁၆၂