ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-   

(၁)       ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းအား အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၂)       ပြည်သူ့ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခြင်းနှင့် ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သော စည်းမျဉ်း၊စည်းကမ်းများအားထုတ်ပြန်ခြင်း။

(၃)       ကြွေးမြီခံနိုင်ရည်ရှိမှုဆန်းစစ်မှုများစဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၄)       ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုများအားကောင်းရန် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်း

(၅)       ငွေကြေးစီမံချက်ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။

(၆)       အစိုးရပစ္စည်းဝယ်ယူမှု စည်းမျဉ်းများ သုံးသပ်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဥပဒေထုတ်ပြန် ခြင်း။

(၇)       အစိုးရ၏ငွေကြေးသုံးစွဲမှုအစီရင်ခံတင်ပြသည့်စနစ် တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၈)       အစိုးရငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များအား စျေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် ရောင်းချခြင်း အားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း။