လျှောက်လွှာပုံစံများ
ဌာနအမည် လျှောက်လွှာအရေအတွက်

 (၁) စာရင်းဌာနခွဲ

(၂) နိုင်ငံခြားငွေကြီးကြပ်ရေးနှင့် ငွေလွှဲဌာနခွဲ
 (၃) ချေးငွေနှင့် ဘဏ်အာမခံဌာနခွဲ
 (၄) သွင်းကုန်ဌာနခွဲ