အဆင့်မြင့်ကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈ ) နှင့် Engine Control & Diagnosis မွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၈၊ ၂၀၁၈

, ,

ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ အဆင့်မြင့် ကွန်ပျူတာသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၈)နှင့် Engine Control & Diagnosis မွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို (၈.၁၀.

အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၂၉၊ ၂၀၁၈

, , ,

ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ အခြေခံ ကွန်ပျူတာသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကို  (၂၉.၆.၂၀၁၈)ရက်နေ့ (၁၃:၀၀)နာရီတွင် ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၊ နေပြည်တော်၌

အဆင့်မြင့်အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း(၁/၂၀၁၇)သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား နေပြည်တော်၊ ဧပြီ ၁၁၊ ၂၀၁၈

, ,

ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ အဆင့်မြင့် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း (၁/၂၀၁၇) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကို (၁၁.၄.၂၀၁၈) ရက်နေ့ (၁၄:၃၀) နာရီတွင် ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၊ နေပြည်တော်၌ က

အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈ ) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား နေပြည်တော်၊ ဧပြီ ၂၊ ၂၀၁၈

ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ အခြေခံ ကွန်ပျူတာသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို (၂.၄.၂၀၁၈) ရက်နေ့ (၁၃:၃၀) နာရီတွင် ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၊ နေပြည်တော်

အလယ်အလတ်အဆင့်ကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၇) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား နေပြည်တော်၊ ဧပြီ ၂၊ ၂၀၁၈

, , ,

ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ အလယ်အလတ်အဆင့်ကွန်ပျူတာ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၇) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကို (၂.၄.၂၀၁၈) ရက်နေ့ (၁၃:၀၀) နာရီတွင် ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၊ နေပြည်

အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၇)သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား နေပြည်တော်၊ဒီဇင်ဘာ၂၂/၂၀၁၇

, ,

ဗဟိုစက်ပစ္စည်း စာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၇) သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကို (၂၂.၁၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့ (၁၃:၀၀) နာရီ တွင် ရုံးအမှတ်(၃၂) အစည်းအ

အလယ်အလတ်အဆင့်ကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၇ ) သင်တန်းဖွင့်ပွဲခမ်းအနား နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၇

ဗဟိုစက်ပစ္စည်း စာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ အလယ်အလတ်အဆင့် ကွန်ပျူတာ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၇) သင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို (၂၈.၁၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့ (၁၃:၀၀) နာရီတွင် ရုံးအမှတ် (၃

Pages